S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu de la convocatòria
Incentivar i recompensar l'excel·lència investigadora.
El programa va destinat exclusivament al professorat universitari (catedràtics/ques i professors/es titulars funcionaris/es i catedràtics/ques i professors/es agregats/des amb vinculació permanent) que fa recerca a les universitats públiques de Catalunya, al que està impartint docència i es troba en fase plenament activa i d'expansió de la seva activitat investigadora amb la finalitat d'intensificació de la recerca.

Perfil dels candidats (en data 26/09/2018):
1. Estar en possessió del títol de doctor/a.
2. Tenir una vinculació permanent i a temps complet a una universitat pública de Catalunya.
3. Trobar-se en situació de servei actiu a una universitat pública de Catalunya i estar-hi impartint docència de manera 
regular.

Tot i no haver un límit explícit en l'edat dels candidats/es, cal que es trobin en una fase plenament activa i d'expansió de 
la seva activitat en els propers cinc anys.

Seran reconeguts com a investigador/a ICREA Acadèmia fins a un màxim de 45 candidats.

Durada
5 anys, amb efectes econòmics des de l'01/01/2019.

Dotació
40.000 euros anuals distribuïts de la manera següent:
a) Un premi personal de 16.000 euros bruts de lliure disposició.
b) Una subvenció de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany (amb acord amb l'investigador/a) a projectes de recerca i/o 
accions relacionades amb la seva activitat de recerca, i molt especialment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent de l'investigador/a.
c) Un cànon de 4.000 euros.

Llos de presentació
La sol·licitud s'ha de fer telemàticament, a la web de l'ICREA, abans del 26 de setembre de 2018 a les 14.00 h.

A la sol·licitud, que ha de complimentar-se en anglès, s'hi ha d'incloure informació de la recerca efectuada en els darrers cinc anys:

- Selecció de les 5 publicacions més rellevants des de 2014.

- Projectes de recerca des de 2014.

- Premis i honors des de 2014.

- Altres mèrits de recerca des de 2014.

- Plans de recerca per als propers 5 anys.

A més, s'ha d'adjuntar el currículum en anglès i en format pdf. (màxim 2 Mb i 15 fulls).


Resolució
Abans del 22 de desembre tots els candidats/es rebran per correu electrònic el resultat de la seva sol·licitud.
La universitat beneficiària haurà de presentar abans de les 12.00 h del
31/01/2019, el document d'acceptació per cada un dels premiats/des.

Posteriorment, envieu còpia al Servei de Recerca: spc.recerca@upf.edu.
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona