S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 
Contractes PFIS:

Sol.licitants: Llicenciats. Els candidats hauran d'estar matriculats o admesos en un programa de doctorat d'una universitat Espanyola curs acadèmic 2018-2019. Es podrà acreditar amb posterioritat a la sol·licitud fins a la data de finalització del periode d'al·legacions.

No podran participar els que hagin gaudit d'un contracte predoctoral per un temps superior a 12 mesos . 

Requisits grups: 

a) Grups dirigits per investigadors nascuts el 1973 o data posterior, amb una producció científica que permti considerar que posseixen un potencial per convertir-se en grups altament competitius, els quals hauran de presentar propostes d'actuació diferenciats e innovadors que no suposin una fractura de grups existents.

b) Grups habituals d'aquesta modalitat.

No podran ser caps de grup:
Els que es trobin dirigint l'activitat de investigadors predoctorals en actiu a les convocatòries 2015,2016 i 2017 de las AES.

No podran accedir a la convocatoria els candidats que gaudeixin d'un contracte predoctoral per un temps superior a 12 mesos.

Durada: contracte de 4 anys 
Dotació: 20.600 euros anuals en 14 pagues
Docència: màxim 60 hores anuals

M-AES  Ajudes 

Sol·licitants: contractats PFIS.

Les estades hauran de començar el 2018 o primer semestre del 2019.
Durada: min. 2 mesos i màx. 6 mesos.
La dotació econòmica serà de 60 a 80 euros dia d'estada al centre estranger. Les despeses seran per l'allotjament-manutenció i locomoció.
Documentació:
- Certificat acadèmic (llicenciatura)
- Quan és tracti de certificats de centres estrangers, caldrà que tingui l'homologació oficial.
- Declaració responsable de no haver gaudit d'una ajuda similar o contracte predoctoral per un temps superior a 12 mesos.
- Currículum Vitae generat des de CVN del cap de grup i candidat.
- Memoria 

 Important: No es podrà subsanar la documentació referida al punt e) CV i f) memoria de la sol·licitud i portarà a l'exclusió de la sol·licitud (vegeu convocatoria art. 29 documentació requerida).
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona