S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 
L'objectiu de la convocatòria és atorgar 200 ajuts per a la contractació de doctors durant 5 anys per tal de fomentar la investigació.

Sol·licitants
a) Oferta dels centres: Departaments
b) Candidats: Doctors

Requisits dels candidats

Data d'obtenció del títol de doctor (data de lectura i aprovació de la tesi):

- Tenir el títol de Doctor en data entre l'01/01/2008 i el 31/12/2015 (vegeu causes d'ampliació d'aquest període a l'article 22.1.a) de la convocatòria).

- No haver estat beneficiari d'un ajut Ramón y Cajal amb anterioritat independentment d'haver arribat a incorporar-se al centre. És a dir, estan exclosos tots aquells que hagin estat inclosos en resolucions de concessió anteriors.

- Si s'està gaudint d'un ajut Juan de la Cierva, Juan de la Cierva-Formación, Juan de la Cierva-Incorporación o d'Ajuts per a la formació postdoctoral, ha d'haver transcorregut un any efectiu de contracte (comptabilitzat des de la data efectiva d'incorporació fins el 01/06/2019 i exclosos els períodes de suspensió de contracte). S'entén per beneficiari tot aquell que hagi estat inclòs en la resolució de concessió, independentment de que s'hagi incorporat o no al centre.

- En cas de tenir més d'un títol de doctor els requisits es refereixen a la primera titulació.

Requisits de mobilitat

- El candidat ha d'haver realitzat estades postdoctorals en un centre diferent del qual es vol incorporar d'un mínim de 24 mesos o que s'hagi doctorat en una universitat estrangera. Aquest període es comptabilitzarà fins al termini per presentar els acords d'incorporació.

Incompatibilitats:

- El contracte Ramón y Cajal és incompatible amb qualsevol altre contractació laboral.

- Docència: fins a 80 hores anuals.

 Procediment:

- El candidat no ha de presentar cap acceptació prèvia de la universitat. Els candidats faran la seva sol·licitud i, simultàniament, els Centres faran la seva oferta. Un cop finalitzada l'avaluació de l'ANEP els candidats i els Centres signaran l'acord d'incorporació. La presentació de la sol·licitud mitjançant signatura electrònica avançada és obligatòria per als centres i optativa per als candidats.

Dotació i durada:

- Contractació durant 5 anys.

- Salari brut anual de cada investigador de 31.600€. S'atorgarà un ajut 33.720€ que inclou part de la quota empresarial (l'entitat ha de cofinançar el cost restant, aproximadament un 20%).

- Un ajut addicional de fins a 40.000€ per despeses d'activitats de recerca, durant les 4 primeres anualitats, per:

a) Equipament científico-tècnic, material bibliogràfic, fungible, viatges i dietes, inscripció en congressos, seminaris i conferències, ús d'equipament científic d'ús general de suport a la recerca i de grans instal·lacions.

b) Despeses de personal: contractes de personal de suport. No es finançaran despeses de personal vinculat estatutària o contractualment a l'organisme.

- Ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent de 100.000 euros per plaça (amb un termini per a la seva cobertura de 9 mesos des de la finalització de l'ajut).

Lloc de presentació

La sol·licitud es presenta telemàticament a partir del 9 de gener, a la seu electrònica del Ministerio com s'indica en l'article 24.2.b):Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona