S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

L'objectiu de la convocatòria és atorgar 225 ajuts per a la contractació de doctors, recentment titulats, durant 2 anys per completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres diferents d'aquells on han dut a terme la seva formació predoctoral.

Requisits dels candidats:

A) Data d'obtenció del títol de doctor (data de lectura i aprovació de la tesi):

- Haver llegit després del 01/01/2017 i abans del 31/12/2018 (vegeu motius per a l'ampliació d'aquest període a l'article 42.1.b) de la convocatòria).

B) Requisits de mobilitat:

- Cal sol·licitar l'ajut per a la incorporació a un centre diferent d'aquell on s'ha realitzat la formació predoctoral i s'ha obtingut el títol de doctor.

C) Incompatibilitats

- No es pot sol·licitar un ajut al Programa Ramón y Cajal o Juan de la Cierva-Incorporación i a aquest programa simultàniament. L'incompliment és motiu de desestimació.

- Tampoc es pot presentar si al sol·licitant li han atorgat anteriorment un ajut Juan de la Cierva,  Formació postdoctoral, Juan de la Cierva-Formación o Juan de la Cierva-Incorporación.

- Un investigador tutor només pot figurar en la sol·licitud d'un candidat.

- Cada candidat no pot figurar en més d'una sol·licitud.

- Docència, fins a 80 hores anuals.

Durada i dotació

2 anys de contractació i un ajut de 25.000 euros per a cada anualitat. El salari brut anual mínim per a l'investigador ha de ser de 21.500 euros bruts anuals amb cofinançament per part del centre.

Els candidats hauran de:

1.- Emplenar la seva part de la sol·licitud a la seu electrònica del Ministerio des del 17/01/2019 fins el 31/01/2019 (15.00 h.) amb els documents següents:

Historial científic de l'equip

Currículum Viitae Abreujat (Investigador Tutor)

Instruccions per complimentar el CVA (Investigador Tutor)

Currículum Vitae Normalizat (CVN) (Candidat)

- Si el candidat és estranger no resident, còpia del passaport en vigor.

- Certificació acadèmica o títol de doctor, si s'escau, amb indicació expressa i clara de la data d'obtenció del grau de doctor.

- Acreditació documental, si s'escau, de supòsits d'interrupció del període o de grau de minusvalidesa indicats en l'article 42.1 apartat b) de la convocatòria.

- Documentació, en el seu cas, relativa a l'acreditació de discapacitat.

Classificació de les Àrees científiques

Codis UNESCO

Codis NABS


2.- Lliurar la documentació al Servei de Recerca de la UPF (Edifici Mercè Rodoreda, Campus Ciutadella, despatx 23.002) abans de les 12.00 h del 4/02/2019 amb els documents següents:

- el "Formulario del investigador candidato" que li generarà l'aplicació telemàtica un cop finalitzi la seva part degudament signat.

- el "Compromís de cofinançament" signat per l'Investigador de la UPF, en cas que aquest cofinançament no provingui del Departament/UCA.

En cas que el cofinançament provingui del Departament/UCA, aquests han de fer arribar "el compromís signat pel seu director/a" amb la relació de tots els candidats avalats.

Consulteu el procediment per presentar candidats per la UPF i altra informació útil a la web del Servei de Recerca.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona