S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

L'objectiu de la convocatòria és atorgar 225 ajuts per a la contractació de joves doctors, durant 3 anys per consolidar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral.

Requisits dels candidats

A) Data d'obtenció del títol de doctor (data de lectura i aprovació de la tesi):

- Haver llegit després del 01/01/2014 i abans del 31/12/2016 (vegeu motius per a l'ampliació d'aquest període a l'article 72.1.a) de la convocatòria).

B) Requisits de mobilitat:

- En el cas de voler incorporar-se al mateix centre en el qual ha realitzat la seva formació predoctoral, ha d'haver realitzat estades postdoctorals de, com a mínim, 12 mesos en altres centres abans del 29 de gener del 2019.

C) Incompatibilitats

- No es pot sol·licitar un ajut al Programa Ramón y Cajal i a aquest programa simultàniament. L'incompliment és motiu de desestimació.

- Tampoc es pot presentar si al sol·licitant li han atorgat anteriorment un ajut Ramón y Cajal o un Juan de la Cierva-lncorporación, ni si s'és beneficari d'un ajut Juan de la Cierva, Juan de la Cierva-Formación o Formació Postdoctoral a excepció que s'hagi gaudit d'un mínim d'un any del contracte, comptats des de la data d'incorporació efectiva al centre fins a l'1 de juny de 2019, excloent els períodes de suspensió del contracte.

- Un investigador tutor només pot figurar en la sol·licitud d'un candidat.

- Cada candidat no pot figurar en més d'una sol·licitud.

- Docència, fins a 80 hores anuals.

Durada i dotació:

- 3 anys de contractació i un ajut de 29.000 euros per a cada anualitat. El salari brut anual mínim per l'investigador ha de ser de 25.000 euros amb cofinançament per part del centre.

- A més, es concedirà una dotació addicional de 6.000 euros per a despeses directament relacionades amb l'execució de les activitats de recerca de l'investigador contractat.

Els candidats hauran de:

1.- Emplenar la seva part de la sol·licitud a la seu electrònica del Ministerio des del 15/01/2019 fins el 29/01/2019 (15.00 h) amb els documents següents:

Historial científic de l'equip

Currículum Viitae Abreujat (Investigador Tutor)

Instruccions per complimentar el CVA (Investigador Tutor)

- Currículum Vitae Normalizat (CVN) (Candidat)

- Si el candidat és estranger no resident, còpia del passaport en vigor.

- Certificació acadèmica o títol de doctor, si s'escau, amb indicació expressa i clara de la data d'obtenció del grau de doctor.

- Acreditació documental, si s'escau, de supòsits d'interrupció del període o de grau de minusvalidesa indicats en l'article 72.1 apartat a) de la convocatòria.

- Documentació, en el seu cas, relativa a l'acreditació de discapacitat.

Classificació de les Àrees científiques

Codis UNESCO

Codis NABS


2.- Lliurar la documentació al Servei de Recerca de la UPF (Edifici Mercè Rodoreda, Campus Ciutadella, despatx 23.002) abans de les 12.00 h de l'01/02/2019 amb els documents següents:

- el "Formulario del investigador candidato" que li generarà l'aplicació telemàtica un cop finalitzi la seva part degudament signat.

- el "Compromís de cofinançament" signat per l'Investigador de la UPF, en cas que aquest cofinançament no provingui del Departament/UCA.

En cas que el cofinançament provingui del Departament/UCA, aquests han de fer arribar "el compromís signat pel seu director/a" amb la relació de tots els candidats avalats.

Consulteu el procediment per presentar candidats per la UPF i altra informació útil a la web del Servei de Recerca.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona