S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu de la convocatòria
Estimular la incorporació temporal de docents i investigadors espanyols a universitats, grans instal·lacions, laboratoris i 
centres de recerca estrangers per ampliar el seus coneixements i millorar la seva competència acadèmica. Inclou el "Programa Salvador de Madariaga" es per a estades a l'Instituto Universitario Europeo de Florencia. Adreçat a investigadors amb experiència trajectòria professional acreditada.

Nombre d'ajuts
400 (70 d'elles podran correspondre a estades als EE.UU, en col·laboració amb la Comissió Fulbright).

Requisits dels sol·licitants
- Doctorat abans de l'01/01/2008
- Ser funcionari de carrera i en actiu o tenir vinculació laboral indefinida de caràcter docent o investigadora.
- Estar en servei actiu en la vinculació laboral acreditada.
- No haver gaudit de cap ajut d'aquest programa o altre similar per un període acumulat superior a 6 mesos durant els últims quatre anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El compliment d'aquest requisit s'ha de mantenir a la data d'inici de l'estada.

Durada i període
- Entre 3 i 6 mesos, coincidents amb l'activitat acadèmica del centre de destinació.
- L'estada s'ha de realitzar preferentment entre l'01/07/2019 i el 30/09/2020. (Per al Programa de Fulbright, haurà de ser posterior a l'1 de novembre de 2019).

- Les estades se sol·licitaran i coincidiran des del dia 1 del mes d'inici fins l'últim dia del mes de finalització.

Dotació (varia segons la destinació*)
. Despeses de viatge: fins a un màxim de 1.200 euros.
. Despeses d'instal·lació: fins a un màxim de 2.500 euros.
. Despeses d'allotjament i manutenció: entre 2.150 i 3.100 euros mensuals.
. Assegurança d'accidents.

* Els imports per a cada destinació s'estableixen a l'annex de la convocatòria.

Lloc de presentació

Telemàticament a la seu electrònica del MECD, entre el 22 de gener i el 12 de febrer a les 14.00 h. Posteriorment envieu còpia al Servei de Recerca (spc.recerca@upf.edu)

Formularios a cumplimentar en la propia aplicación
  • Los datos personales y profesionales referidos al cumplimiento de los requisitos necesarios para participar.
     
  • El CV del solicitante y la información referente al grupo y centro receptor, necesarios para la evaluación científica por parte de la ANECA. Tanto el CV como el historial del grupo receptor se referirá únicamente a los últimos seis años. Todos los méritos que obren en el CV deberán poder ser debidamente acreditados mediante certificación o similar, en caso de que sean requeridos en la fase de evaluación. Para las publicaciones indexadas, se deberá incluir su posición relativa en el año de publicación en una categoría del JCR. 

Documentos a adjuntar como archivos en formato electrónico 

  • Memoria del proyecto a realizar durante el período solicitado para la estancia. Se aportará en el impreso normalizado DOC correspondiente y en castellano.
  • Carta emitida por el centro receptor aceptando y dando su conformidad a la estancia del solicitante en dicho centro. Esta carta, expedida en papel con membrete oficial del centro y debidamente firmada, deberá ir acompañada de su correspondiente traducción al castellano.
  • Fotocopia del título de doctor o, en su defecto, certificado donde conste fecha de obtención del grado de doctor y fecha en la que se ha solicitado el titulo.


Si voleu presentar sol·licituds per la UPF heu d'enviar un correu d'expressió d'interès abans del 06/02/2019 a spc.recerca@upf.edu.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona