S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 
Objecte:

Els ajuts tenen com a finalitat la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, per tal que els investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació. També es permet finançar la contractació postdoctoral durant el període d'un any de durada, d'aquells doctorands que obtinguin el títol de doctor amb antelació a l'inici de l'última anualitat de l'ajuda.

Requisit entitats participants:

Que hagin obtingut un ajut per a la realització de projectes d'investigació finançats per les ajudes per a projectes d'R + D del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement en el marc del Programa estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R + D + I, Retos Investigación del Programa Estatal d'Investigació, en les seves convocatòries 2018 o que hagin obtingut un ajut al marc de les convocatòries de Suport a Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència Maria de Maeztu, del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, anys 2015, 2016, 2017 i 2018.


Requisits persones sol·licitants:

Podran ser sol·licitants els candidats que estiguin matriculats o admesos en un programa de doctorat pel curs 2019/2020, en el moment de presentació de la sol·licitud. També podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en el moment de presentació de la sol·licitud, no estiguin matriculades o admeses en un programa de doctorat, però ho estiguin en la data en què es formalitzi el contracte (en el cas dels que estiguin fent el màster curs 2019-2020).

El document de matrícula es presentarà en el moment de formalitzar el contracte.

E
ls ajuts compendran tres conceptes: 

 • L'ajut pel finançament de contractes
 • L'ajut per a la realització d'estades en centres d'I+D (espanyols o estrangers).
 • L'ajut per finançar les despeses de matrícula en el doctorat. 
La durada de l'ajut serà d'un màxim de 4 anys.

Import concedit:

Els ajuts finançaran 2 conceptes:

1. Finançament dels contractes (17.785 euros bruts anuals per a cada contracte predoctoral) + 19.000 euros bruts anuals pel contracte d'un any postdoctoral (en el cas que es defensi la tesis al tercer any). 

2. Una única ajuda de 6.250 euros per a cada investigador contractat per als següents conceptes:

 • Estades (durada mínima 1 mes):4.750 euros 
 • Despeses de la matricula de doctorat:1.500 euros


No podran ser sol·licitants:

 • Els que tinguin el títol de doctor
 • Els qui hagin iniciat prèviament a la presentació de la sol·licitud la formació predoctoral amb finançament d'altres ajudes destinades a la formació predoctoral pel desenvolupament de la tesi doctoral atorgats en el marc del Plan Estatal de de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnològica o alguns dels Planes Nacionals anteriors.
 • Els que hagin gaudit prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per un temps superior a 12 mesos.
 Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud, indicant el projecte de I+D al que vol estar adscrit. 

Del 17 d'octubre al 7 de novembre de 2019 a les 14.00 hores (hora peninsular). 

Les sol·licituts s'han de tramitar electrònicament mitjançant la Sede Electrònica

NOTA IMPORTANT (NOVETAT):

La sol·licitud s'ha de realitzar des de l'aplicació telemàtica o no es considerarà presentada si no es segueixen aquests supòsits:

1. Ciutadans residents en territori espanyol: Es obligatori signar la sol·licitud electrònicament. Cal disposar d'un certificat electrònic vàlid (@firma)

2. Ciutadans no residents en el territori espanyol: Per registre electrònic (firma electrónica), O bé, (en el cas de no disposar de firma electrónica) imprimir la sol·licitud, firma original i enviar-la al Ministerio (Agencia Estatal de Investigación, Calle Torrelaguna, 58 28027 Madrid)  mitjançant els registres vàlids (AMBAIXADES i OFICINES Consulars espanyoles a cada país) 


Puc presentar la meva sol·licitud per correu certificat des de l'estranger? Recordeu que les sol·licituds presentades per mitjà d'altres correus (empreses de missatgeria, serveis postals estrangers, etc.) es consideren presentades en la data en què arriben al Registre del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i no en la data de remissió

Documentació (sol·licitud):

Juntament amb la instància de sol·licitud disponible a la Sede electrònica del Ministerio, cada sol·licitant adjuntarà en format electrònic la documentació següent:

 • Còpia del passaport en vigor (només en el cas dels ciutadans estrangers no residents a Espanya)
 • Curriculum Vitae actualizat, en format lliure en espanyol o anglès.
 • Certificat acadèmic corresponent a les titulacions oficials finalitzades pel sol·licitant. en aquest certificat hi haurà de constar el segell de la unitat competent, la data de finalització dels estudis i les matèries i qualificacions que constitueixen el programa complet de la titulació. En el cas d'estudis cursats a l'estranger el certificat haurà d'incloure també quines són les qualificacions màximes i mínimes dins del sistema univesitari corresponent i quina és la qualificació mínima per aprobar, caldrà una traducció jurada en el cas que no estigui expedit en espanyol o anglès.
 • Document acreditatiu de discapacitat (>= 33%).
 • La declaració responsable de que no s'han iniciat en la data de presentació de la sol·licitud, la formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la mateixa finalitat, així com declarar de no haver gaudit d'un altre ajut d'aquestes característiques per a un període superior a 12 mesos.
Les sol·licituds definitives no es poden modificar, per tant recomanen revisar la documentació abans de generar-la.


CERTIFICATS DIGITALS ADMESOS PER PART DEL MINECO

La sede electrónica del Ministerio admite certificados electrónicos reconocidos por @firma. Para utilizar los servicios y aplicaciones de esta sede se debe tener instalado el certificado de la FNMT clase 2 CA.

Certificado de la FNMT Servicio de información y descarga de los certificados de la FNMT

@firma Plataforma de validación de firma electrónica

VALIDe Servicio de validación y demostrador de firma electrónica


Procediment avaluació candidats: 

Els recordem que com a IP's hauran d'elaborar la priorització dels candidats. Aquest procés s'inicia un cop s'hagi finalitzat el tancament de sol·licituds, esmenes i revisió de documentació per part del MINECO. Us mantindrem informats del procediment.

Més endavant el MINECO comunicarà per mail a l'IP el termini per iniciar l'avaluació amb la clau i contrasenya per accedir a la sede electrónica.

En tot cas, si tenen qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb el servei de recerca (nieves.martinez@upf.edu) telf. 93 542 25 31

En aquest enllaç trobareu la informació de com ha de tramitar la sol·licitud. 


Seguiment i validació per part del Servei de Recerca:

ESTADES: 

- Informació tramitació estades (ajuts predoctorals FPI's en actiu): https://www.upf.edu/web/gestio-recerca/estades-breus-fpi

RENOVACIONS I INFORME FINAL:

- Informes cientifico-tècnics dels ajuts predoctorals (24 i 48 mesos de l'ajut): https://sede.micinn.gob.es/justificaciones/

Rebreu avisos per correu electrònic per part del Servei de Recerca, en relació als terminis per presentar els informes de seguiment. En aquests casos, s'han de preparar dos informes:un per part del beneficiari de l'ajut, un altre per part de l'IP projecte a l'aplicació de justificaciones. Un cop enviats caldrà avisar a nieves.martinez@upf.edu per tancar l'expedient a l'aplicació.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona