S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu:

Concedir ajuts als departaments i unitats de recerca universitaris per contractar personal investigador predoctoral en formació i fomentar la capacitat investigadora dels seus Departaments.

Requisits del sol·licitants:

Complir un dels requisits d'accés al doctorat i que no tinguin el títol de doctor amb les precisions següents:

 • Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura més estudis de máster o equivalents 
 • Els estudis de màster o equivalents necessaris per cursar el doctorat , han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2017 i el moment de presentar la sol·licitud.
 • També podran participar en la convocatòria les persones que hagin finalitzat els estudis per accedir al doctorat a partir de l'1 de gener de 2014 si entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016 han estat en una de les situacions següents:
  • Han gaudit d'un període de baixa per maternitat
  • Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica que requereixin una dedicació especial.
  • Han patit una malaltia greu o accident amb una baixa mèdica igual o superior a sis mesos.
 • Estar matriculat/da el curs 2019-2020 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment d'incorporar-se (formalitzar contracte). En el moment de presentar sol·licitud cal estar admés al doctorat.

 • No estar en possessió del títol de doctor/a.

 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura grau o diplomatura ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10). En el cas que els interessats tinguin la qualificació de la nota del (0 al 4) es podrà accedir a la pàgina per realitzar el càlcul de la nota mitjana de (0-10).

Altres requisits:
- El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé d'un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades el moment de presentar la sol·licitud amb un valor mínim de 24.000 euros. Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats.
Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Directors de tesis:
- Han de formar part del personal funcionari o vinculat a la universitat en que s'adscrigui l'ajut.
Hauran de formar part d'un SGR 2017 de la Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud. També ha d'estar vinculat al projecte de recerca o conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant i haurà d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud i de la incorporació del candidat (mes de febrer/març).
El director de projecte de tesi només podrà presentar-se com a tal en una sol·licitud.

Cal veure la distribució del nombre d'ajuts per a cada universitat i departaments (Apartat II de les bases)

Universitat Pompeu Fabra (11 ajuts)

CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

2

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

1

COMUNICACIÓ

1

DRET

2

ECONOMIA I EMPRESA

2

HUMANITATS

2

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

1


Durada:

Aquest programa té una durada màxima de 3 anys avaluable cada any.

Import:

 • 20.486,06 euros bruts anuals el primer any i segon any
 • 21.741,71 euros bruts anuals el tercer any. 

L'ajut també es fa càrrec de l'import del preu públic de la matrícula de tutela de tesi.
3.000 euros per portar a terme activitats de formació i estades (durant els tres anys de l'ajut)

Contractació: 

El contracte s'haurà de formalitzar com a molt tard el dia 1 de juliol de 2020. 


El formulari s'ha d'emplenar per via electrònica, pàgina web: http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Convocatoria-dajuts-de-Suport-a-Departaments-i-Unitats-de-Recerca-Universitaris-per-a-la-contractacio-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacio-a-Catalunya-FI_SDUR.

No cal signar sol·licitud (per part del candidat) ni director de tesis.

La documentació que s'ha d'adjuntar al formulari de la sol·licitud:

a) El document annex normalitzat que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca de la tesi i dels objectius científics.

b) Document que permeti identificar el projecte, contracte o conveni de recerca al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata, en el cas de que aquest contracte o conveni estigui concedit a una entitat diferent de l'entitat d'adscripció.

c) Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria o diplomatura i dels estudis de màster que han donat accés al doctorat.

d) També caldrà presentar els càlculs d'equivalències següents:

ESTRANGERS: Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d'equivalència calculades, http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html.

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, l'AGAUR revisarà les sol·licituds presentades i reclamarà la documentació que cregui adient.

IMPORTANT: TOTS ELS DOCUMENTS QUE S'HAN D'INCORPORAR A LA SOL·LICITUD SÓN OBLIGATORIS, NO SERÀ POSSIBLE TRAMITAR LA SOL·LICITUD SI FALTA ALGUN DOCUMENT.

Per aquest motiu, com la revisió d'aquestes ajudes les fa directament l'AGAUR, recomanen que si teniu algun dubte o manca algun document (projecte, dades...equivalències de notes) contacteu amb el Servei de Recerca. 

Per saber quina documentació s'ha de presentar i dins de quins termini us recomanem que vegeu el full d'instruccions:

Vegeu el full d'instruccions En aquest enllaç trobareu tota la informació relacionada amb l'ajut (convocatoria, impresos, revisió sol·licituds i priorització). Recomanen que es visiti freqüentment per seguir les novetats que vagin sorgint: 

Criteris de priorització per a l'avaluació dels candidats.


Per tramitar la sol·licitud i generar el definitiu, cal aportar tota la documentació annexa que demana la convocatoria.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona