S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Convocatòria oberta a projectes de recerca en biomedicina i salut, que té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

Àrees temàtiques

- Neurociències

- Oncologia

- Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades

- Malalties infeccioses

- Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors

Duració

Màxim de 3 anys.

Dotació econòmica

Individuals: presentades per una única organització de recerca (organització sol·licitant). Poden rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 €.

- En consorci de recerca:presentades com a mínim per 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca coordinades per l'organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d'1.000.000 €.

En tots dos tipus de propostes, s'hi poden incloure organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre, com ara associacions de pacients. Les empreses constituïdes no poden formar part de les entitats col·laboradores del projecte.

L'assignació d'un pressupost ajustat correctament a les activitats que s'han de desenvolupar és un punt estrictament valorat en el procés d'avaluació dels projectes.

La subvenció cobrirà els costos relacionats amb el projecte quan estiguin degudament justificats. El pressupost de la Proposta pot incloure:

a) Costos directes:

- Costos de personal

- Les despeses de viatge

- Equips

- Consumibles

- Publicacions

- Disseminació i activitats de compromís social

- Altres costos directes

- Costos indirectes

- Subcontractació d'auditories

- Altres subcontractacions

b) Costos indirectes (overheads): un màxim del 10% dels costos directes (menys subcontractacions)

- Els projectes que sol·licitin una subvenció superior a 500.000 € han d'incloure en el seu pressupost el cost d'una auditoria externa que ha de fer l'entitat amfitriona al final de la durada del projecte.

Benefiaciaris

Organitzacions sol·licitants (Host Organitzacions, HO). Es poden presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d'organitzacions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal.

Líder del projecte (Project Leader, PL). L'investigador principal de l'organització sol·licitant ha de ser, a més, el líder del projecte, que és qui presenta la proposta a la convocatòria i dirigeix l'execució global del projecte.

Organitzacions de recerca (Research Performing Organizations, RPO)Qualsevol organització sense ànim de lucre dedicada a la recerca que desenvolupa activitats en el projecte. En projectes individuals, l'única organització de recerca és la sol·licitant. En consorcis de recerca, hi ha d'haver un mínim de 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca (incloent-hi l'organització sol·licitant). Organitzacions de recerca amb el mateix NIF o VAT number es consideren una sola organització.

Investigadors principals (Principal Investigators, PI). Cada organització de recerca ha de tenir un investigador principal responsable d'executar les activitats del projecte que es duen a terme a la seva organització.

Organitzacions de la societat civil (Civil Society Organizations, CSO). Addicionalment, tant els projectes individuals com els consorcis de recerca poden incloure també fins a un màxim de 3 entitats de la societat civil sense ànim de lucre que no tinguin com a activitat principal la recerca (p. ex., associacions de pacients).

- Empreses. Les empreses establertes no poden ser membres del projecte, però poden rebre fons com a subcontractades

Les organitzacions no localitzades a Espanya o Portugal poden rebre com a màxim un 30% de la totalitat del pressupost del projecte.

Membres de l'equip (Team Members). Tots els membres de l'equip del projecte han de formar part de l'organització sol·licitant, de les entitats de la societat civil o de les organitzacions del consorci de recerca.

En un projecte individual, tots els membres de l'equip han d'estar vinculats amb la Host Organization. Pot haver-hi també una CSO (civil society organization, com associacions de pacients) però no altres centres de recerca, on ja caldria un projecte en consorci de recerca.

   1. The rules for participation and application form will be available on the website from 2 September 2020. We recommend you begin preparing your proposal.
  2. The new on-line system will be open to submit applications from 20 October 2020, at 2 p.m. CET to 3 December 2020, at 2 p.m. CET, 2020.


Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona