S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu:

Concedir ajuts a les universitats o centres de recerca per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporar-lo en grups de recerca i en projectes competititus de recerca i desenvolupament.

Requisits del sol·licitants:

Complir un dels requisits d'accés al doctorat i que no tinguin el títol de doctor amb les precisions següents:

 • Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura més estudis de màster o equivalents 
 • Els estudis de màster o equivalents necessaris per cursar el doctorat , han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2018 i el moment de presentar la sol·licitud.
 • També podran participar en la convocatòria les persones que hagin finalitzat els estudis per accedir al doctorat a partir de l'1 de gener de 2015 si entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017 han estat en una de les situacions següents:
  • Han gaudit d'un període de baixa per maternitat
  • Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica que requereixin una dedicació especial.
  • Han patit una malaltia greu o accident amb una baixa mèdica igual o superior a sis mesos.
 • Estar matriculat/da el curs 2020-2021 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment d'incorporar-se (formalitzar contracte). En el moment de presentar sol·licitud cal estar admès al doctorat.

 • No estar en possessió del títol de doctor/a.

 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura grau o diplomatura ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10). En el cas que els interessats tinguin la qualificació de la nota del (0 al 4) es podrà accedir a la pàgina per realitzar el càlcul de la nota mitjana de (0-10).
 • Arran de diferents consultes rebudes i de l'endarreriment provocat per la situació sanitària en algunes presentacions i defenses dels treballs finals de màster respecte als calendaris d'altres anys, des de l'AGAUR han considerat que totes les persones candidates que dipositin o defensin en seu treball final de màster abans de la presentació de la sol·licitud i que puguin aportar el seu expedient acadèmic dins del vostre propi període d'esmenes, podran ser admeses dins de la convocatòria d'aquest any.


Altres requisits:
- El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé d'un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades el moment de presentar la sol·licitud amb un valor mínim de 24.000 euros. Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats.
Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Directors de tesis:
- Han de formar part del personal funcionari o vinculat a la universitat en que s'adscrigui l'ajut.
Hauran de formar part d'un SGR 2017 de la Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud. També ha d'estar vinculat al projecte de recerca o conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant i haurà d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud i de la incorporació del candidat (mes de febrer/març).
El director de projecte de tesi només podrà presentar-se com a tal en una sol·licitud.

Durada:
Aquest programa té una durada màxima de 3 anys avaluable cada any.

Import:

 • 20.486,06 euros bruts anuals el primer any i segon any
 • 21.741,71 euros bruts anuals el tercer any. 
L'ajut també es fa càrrec de l'import del preu públic de la matrícula de tutela de tesi.
3.000 euros per portar a terme activitats de formació i estades (durant els tres anys de l'ajut)

Contractació
El contracte s'haurà de formalitzar com a molt tard el dia 1 de maig de 2021. Pel que fa als candidats extracomunitaris es poden formalitzar fins a  l'1/07/2021.(la no obtenció de les autoritzacions legals provocaran la renuncia tàcita de l'ajut). 
Tots els contractes han de començar el primer dia de mes. Els contractes hauran de ser a temps complet i la durada ha de ser d'un any i prorrogar-se fins a un màxim de tres anualitats.

Amb finalitat formativa, el personal investigador podrà col·laborar en tasques docents amb un màxim de 60 hores anuals.

El formulari s'ha d'emplenar per via electrònica, pàgina web: https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-contractacio-de-personal-investigador-novell-FI-2021?evolutiuTramit=1

No cal signar sol·licitud (per part del candidat) ni del director de tesis.

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

a) El document annex normalitzat que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca de la tesi i dels objectius científics.

b) Document que permeti identificar el projecte, contracte o conveni de recerca al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata, en el cas de que aquest contracte o conveni estigui concedit a una entitat diferent de l'entitat d'adscripció.

c) Les persones sol·licitants que es presentin en un centre diferent de la seva universitat de llicenciatura, grau o diplomatura, o de la universitat on han cursat els estudis de màster, han d'adjuntar, la còpia dels expedient acadèmics dels estudis en els quals hi consti la data d'obtenció del títol i la nota mitjana.

d) També caldrà presentar els càlculs d'equivalències següents:

- En el cas que la nota mitjana no estigui calculada amb l'escala (de 0 al 10), caldrà aportar la Declaració de nota mitjana.

ESTRANGERS: Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d'equivalència calculades, http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html.

e) Document intern priorització UPF. Documentació addicional requerida opcionalment per l'entitat d'adscripció de l'ajut. Abans de l'enviament de la sol·licitud cal consultar la documentació específica que pot requerir la universitat. Doc.de tesis dirigides pel Director de tesis. (ho podreu entregar a posteriori, abans del 6/11/2019 al Servei de Recerca, nieves.martinez@upf.eduVegeu full d'instruccions.

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, la UPF revisarà les sol·licituds presentades i reclamarà la documentació necessària per elaborar la priorització. 

Per saber quina documentació s'ha de presentar i dins de quins termini us recomanem que vegeu el full d'instruccions:

Vegeu full d'instruccions i FAQs 

 

Els ajuts del programa FI són objecte de finançament per part del Fons Social Europeu. En aquest sentit, doncs, si sou beneficiaris de l'ajut haureu de fer constar en totes les publicacions, pòsters, tesis, articles, notes de premsa, etc. o esdeveniments (seminaris, conferències, setmana de la ciència, workshops, etc) científic o divulgatiu que s'ha realitzat amb els suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu i incloure els logos corresponents. 

Per a més informació contacteu amb el Servei de Recerca (spc.recerca@upf.edu)


 


Comunicat de l'AGAUR en data 7/10/2020:


L'article 4.1 de la convocatòria estableix que poden sol·licitar l'ajut les persones que, entre l'1 de gener de 2018 i la data de presentació de la sol·licitud, hagin superat els requisits per accedir al programa de doctorat.

 

Arran de diferents consultes rebudes i de l' endarreriment provocat per la COVID en algunes presentacions i defenses dels treballs finals de màster respecte als calendaris d'altres anys, us comuniquem que des de l' AGAUR considerarem que totes les persones candidates que dipositin o defensin en seu treball final de màster abans de la presentació de la sol·licitud i que puguin aportar el seu expedient acadèmic dins del vostre propi període d'esmenes, podran ser admeses dins de la convocatòria d¿aquest any.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona