S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 
L'objectiu de la convocatòria és atorgar 247ajuts per a la contractació de doctors durant 5 anys per tal de fomentar la investigació.

Sol·licitants
a) Oferta dels centres:Departaments
b) Candidats:Doctors

Requisits dels candidats

Data d'obtenció del títol de doctor/a (data de lectura i aprovació de la tesi):

- Tenir el títol de Doctor/a en data entre l'01/01/2010 i el 31/12/2017 (vegeu causes d'ampliació d'aquest període a l'article 19.1.a) de la convocatòria).

- No haver estat beneficiari/a d'un ajut Ramón y Cajal amb anterioritat independentment d'haver arribat a incorporar-se al centre. És a dir, estan exclosos tots aquells que hagin estat inclosos en resolucions de concessió anteriors.

- Si s'està gaudint d'un ajut Juan de la Cierva, Juan de la Cierva-Formación, Juan de la Cierva-Incorporación o d'Ajuts per a la formació postdoctoral, ha d'haver transcorregut un any efectiu de contracte (comptabilitzat des de la data efectiva d'incorporació fins el 01/07/2021 i exclosos els períodes de suspensió de contracte). S'entén per beneficiari tot aquell que hagi estat inclòs en la resolució de concessió, independentment de que s'hagi incorporat o no al centre (queden exclosos els investigadors/es que han presentat renúncia abans de la publicació de la resolució de la convocatòria actual).

- En cas de tenir més d'un títol de doctor/a els requisits es refereixen a la primera titulació.

Requisits de mobilitat

- La persona candidata ha d'haver realitzat estades postdoctorals en un centre diferent del qual es vol incorporar d'un mínim de 24 mesos (de forma contínua o discontínua) o que s'hagi doctorat en una universitat estrangera. Aquest període es comptabilitzarà fins al termini per presentar els acords d'incorporació, en cas de ser concedit l'ajut.

Incompatibilitats:

- El contracte Ramón y Cajal és incompatible amb qualsevol altre contractació laboral.

- Docència:fins a 80 hores anuals.

 Procediment:

- La persona candidata no ha de presentar cap acceptació prèvia de la universitat. La persona candidata és responsable de presentar la seva sol·licitud i, simultàniament, els Centres faran la seva oferta. Un cop finalitzada l'avaluació de l'ANEP els candidats i els Centres signaran l'acord d'incorporació. La presentació de la sol·licitud mitjançant signatura electrònica avançada és obligatòria per als centres i pels candidats/es.

Dotació i durada:

- Contractació durant 5 anys.

- Salari brut anual de cada investigador/a de 33.300€. S'atorgarà un ajut 35.4500€ que inclou part de la quota empresarial (l'entitat ha de cofinançar el cost restant, aproximadament un 20%).

- Un ajut addicional de fins a 42.000€ per despeses d'activitats de recerca, durant els 5 anys de la durada de l'ajut, per:

a) Equipament científico-tècnic, material bibliogràfic, fungible, viatges i dietes, inscripció en congressos, seminaris i conferències de l'investigador i del personal contractat a càrrec de l'ajut, ús d'equipament científic d'ús general de suport a la recerca i de grans instal·lacions.

b) Despeses de personal:contractes de personal de suport. No es finançaran despeses de personal vinculat estatutària o contractualment a l'organisme.

- Ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent de 105.000 euros per plaça (amb un termini per a la seva cobertura de 9 mesos des de la finalització de l'ajut).

Lloc de presentació

La sol·licitud es presenta telemàticament a partir del 10/12/2020 i fins el 21/01/2021 a les 14.00h., a la seu electrònica del Ministerio com s'indica en l'article 22.b):

  • Instància de sol·licitud, referida exclusivament a una àrea temàtica d'investigació de les recollides a l'Annex II de la convocatòria, que es presentarà via telemàtica (obligatori indicar el codi ORCID del candidat/a).
  • Currículum Vitae Abreujat de l'investigador sol·licitant (màxim de 4 pàgines i es recomana presentar-lo en anglès).
  • Memòria de la trajectòria investigadora de la persona candidata així com de la línia d'investigació principal a desenvolupar, destacant fins a un màxim de 10 de les contribucions més rellevants presentades al seu CVA.
  • Còpia del títol de Doctor.
  • Còpia del passaport en vigor, en el cas de persones estrangeres no residents al territori espanyol. 


Més informació relacionada amb la presentació de sol·licituds (models de documents, instruccions, etc) a l'apartat Solicitud.Convocatoria.Recomanem tenir en compte els criteris d'avaluació de sol·licituds que apareixen a l'annex I de la convocatòria per a completar la documentació que cal presentar.


Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona