S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

L'objectiu de la convocatòria és atorgar 278 ajuts per a la contractació de doctors, recentment titulats, durant 2 anys per completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres diferents d'aquells on han dut a terme la seva formació predoctoral.

Requisits dels candidats:

A) Data d'obtenció del títol de doctor (data de lectura i aprovació de la tesi):

- Haver llegit després del 01/01/2019 i abans del 31/12/2020 (vegeu motius per a l'ampliació d'aquest període a l'article 37.1.b) de la convocatòria).

B) Requisits de mobilitat:

- Cal sol·licitar l'ajut per a la incorporació a un centre diferent d'aquell on s'ha realitzat la formació predoctoral i s'ha obtingut el títol de doctor.

C) Incompatibilitats

- No es pot sol·licitar un ajut al Programa Ramón y Cajal o Juan de la Cierva-Incorporación i a aquest programa simultàniament. L'incompliment és motiu de desestimació.

- Tampoc es pot presentar si el sol·licitant li han atorgat anteriorment un ajut, Juan de la Cierva-Formación o Juan de la Cierva-Incorporación (s'entén per ajut atorgat aquells que apareixen en la resolució de concessió, independentment de la incorporació o no del seleccionat/da).

- Un investigador tutor només pot figurar en la sol·licitud d'un candidat.

- Cada candidat/a no pot figurar en més d'una sol·licitud.

- Docència, fins a 80 hores anuals.

Durada i dotació

2 anys de contractació i un ajut de 26.300 euros per a cada anualitat. El salari brut anual mínim per a l'investigador ha de ser de 22.650 euros bruts anuals amb cofinançament per part del centre.

Procediment

Els candidats hauran de:

1. Registrar-se al RUS.

2.- Emplenar la seva part de la sol·licitud a la seu electrònica del Ministerio des del 17/12/20 fins el 21/01/2021 a les 14.00h amb els documents següents:

- Historial científic de l'equip que acull la candidatura.

- Currículum Vitae Abreujat de l'Investigador/a Tutor/a.

- Currículum Vitae Abreujat del candidat/a (màxim de 4 pàgines i recomanat en anglès).

- Certificació acadèmica o títol de doctor, si s'escau, amb indicació expressa i clara de la data d'obtenció del grau de doctor. 

- Acreditació documental, si s'escau, de supòsits d'interrupció del període o de grau de minusvalidesa indicats en l'article 37.1 apartat b) de la convocatòria.

- Documentació, en el seu cas, relativa a l'acreditació de discapacitat.

Més informació per a la presentació de sol·licituds a l'apartat Solicitud.Convocatoria.

3.- Validar i enviar el formulari de sol·licitud via l'aplicació del Minisiterio.

2.- Lliurar la documentació al Servei de Recerca de la UPF via correu electrònic a spc.recerca@upf.edu (Cc nuria.nunez@upf.edu) abans de les 12.00 h del 22/01/2021 amb els documents següents:

- el "Formulario del investigador candidato" que li generarà l'aplicació telemàtica un cop finalitzi la seva part degudament signat.

- el "Compromís de cofinançament" signat per l'Investigador de la UPF, en cas que aquest cofinançament no provingui del Departament/UCA.


En cas que el cofinançament provingui del Departament/UCA, aquests han de fer arribar "el compromís signat pel seu director/a" amb la relació de tots els candidats avalats.

Consulteu el procediment per presentar candidats per la UPF i altra informació útil a la web del Servei de Recerca.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona