S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

L'objectiu de la convocatòria és atorgar 278 ajuts per a la contractació de joves doctors, durant 3 anys per consolidar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral.

Requisits dels candidats

A) Data d'obtenció del títol de doctor (data de lectura i aprovació de la tesi):

- Haver llegit després del 01/01/2016i abans del 31/12/2018 (vegeu motius per a l'ampliació d'aquest període a l'article 65.1.a) de la convocatòria).

B) Requisits de mobilitat:

- En el cas de voler incorporar-se al mateix centre en el qual ha realitzat la seva formació predoctoral, ha d'haver realitzat estades postdoctorals de, com a mínim, 12 mesos en altres centres abans del 19 de gener del 2021, de forma contínua o discontínua.

C) Incompatibilitats

- No es pot sol·licitar un ajut al Programa Ramón y Cajal i a aquest programa simultàniament. L'incompliment és motiu de desestimació.

- Tampoc es pot presentar si al sol·licitant li han atorgat anteriorment un ajut Ramón y Cajal o un Juan de la Cierva-lncorporación (sentén per atorgat aparèixer en la resolució de concessió), 

- No ser beneficari d'un ajut Juan de la Cierva-Formación, a excepció que s'hagi gaudit d'un mínim d'un any del contracte, comptats des de la data d'incorporació efectiva al centre fins a l'1 de juliol de 2021, excloent els períodes de suspensió del contracte.

- Un investigador tutor només pot figurar en la sol·licitud d'un candidat.

- Cada candidat no pot figurar en més d'una sol·licitud.

- Docència, fins a 80 hores anuals.

Durada i dotació:

- 3 anys de contractació i un ajut de 30.500 euros per a cada anualitat. El salari brut anual mínim per l'investigador ha de ser de 26.300 euros amb cofinançament per part del centre.

- A més, es concedirà una dotació addicional de 6.300 euros per a despeses directament relacionades amb l'execució de les activitats de recerca de l'investigador contractat.

Resum del procediment

Els candidats hauran de:

1. Registrar-se al RUS.

2. Emplenar la seva part de la sol·licitud a la seu electrònica del Ministerio des del 15/12/202020 fins el 19/01/2021 (14.00 h) amb els documents següents adjunts al formulari:

- Currículum Vitae Abreujat de la persona participant

- Currículum Vitae Abreujat de l'investigador tutor.

- Historial científic-tècnic dels últims 5 anys de l'equip investigador en el que s'integra la persona participant.

Certificació acadèmica o títol de doctor, si s'escau, amb indicació expressa i clara de la data d'obtenció del grau de doctor.

Més informació per a la presentació de sol·licituds a l'apartat Solicitud.Convocatoria.

3. Validar i enviar el formulari de sol·licitud via l'aplicació del Ministerio.

2.- Lliurar la documentació al Servei de Recerca de la UPF via correu electrònic a spc.recerca@upf.edu (Cc nuria.nunez@upf.edu) abans de les 12.00 h del 20/01/2021 amb els documents següents:

- el "Formulario del investigador candidato" que li generarà l'aplicació telemàtica un cop finalitzi la seva part degudament signat.

- el "Compromís de cofinançament" signat per l'Investigador de la UPF, en cas que aquest cofinançament no provingui del Departament/UCA. 


En cas que el cofinançament provingui del Departament/UCA, aquests han de fer arribar "el compromís signat pel seu director/a" amb la relació de tots els candidats avalats.

Consulteu el procediment per presentar candidats per la UPF i altra informació útil a la web del Servei de Recerca.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona