S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu:

Concedir ajuts als departaments i unitats de recerca universitaris per contractar personal investigador predoctoral en formació i fomentar la capacitat investigadora dels seus Departaments.

Requisits del sol·licitants:

Complir un dels requisits d'accés al doctorat i que no tinguin el títol de doctor amb les precisions següents:

 • Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura més estudis de máster o equivalents 
 • Els estudis de màster o equivalents necessaris per cursar el doctorat , han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2018 i el moment de presentar la sol·licitud.
 • Haver estat acceptades en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptar l'ajut.
 • També podran participar en la convocatòria les persones que hagin finalitzat els estudis per accedir al doctorat a partir de l'1 de gener de 2015 si entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017 han estat en una de les situacions següents:
  • Han gaudit d'un període de baixa per maternitat
  • Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica que requereixin una dedicació especial.
  • Han patit una malaltia greu o accident amb una baixa mèdica igual o superior a sis mesos.
 • Estar matriculat/da al doctorat curs 2021-2022 les persones candidates en el moment d'acreditar la seva contractació

 • No estar en possessió del títol de doctor/a.

 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura grau o diplomatura ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10). En el cas que els interessats tinguin la qualificació de la nota del (0 al 4) es podrà accedir a la pàgina per realitzar el càlcul de la nota mitjana de (0-10).

Altres requisits:
- El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé d'un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades el moment de presentar la sol·licitud amb un valor mínim de 24.000 euros. Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats.
Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Directors de tesis:

-
Les persones que dirigeixen les tesis de les persones candidates han de complir els requisits següents:
a) Formar part del personal funcionari o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, als departaments de les universitats detallats a l'apartat II de les bases. Aquesta adscripció ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.

Hauran de formar part d'un SGR 2017 de la Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud. 

Ser investigadors principals o membres del projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata. En el cas dels convenis o contractes de recerca o de transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de 24.000,00 euros. Els projectes de recerca, contractes o convenis de recerca esmentats han d'estar vigents en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment que la persona candidata s'incorpora a la universitat beneficiària, o han d'estar estat vigents o haver estat vigents en el període que estableixi la convocatòria, sense que això exclogui la possibilitat de poder canviar-lo respecte al que es va consignar a la sol·licitud. També es tenen en compte els projectes que ja s'han concedit en el moment de presentar la sol·licitud. Si en el moment de presentar la sol·licitud, el projecte, contracte o conveni vigent finalitza o no es renova abans de la incorporació de la persona candidata, es pot substituir per un nou projecte, contracte o conveni vigent. S'ha d'informar d'aquesta substitució en el moment d'acreditar la incorporació de la persona investigadora a la universitat beneficiària.

El director de projecte de tesi només podrà presentar-se com a tal en una sol·licitud.

Distribució dels ajuts per Universitat-Departament (apartat II de les bases):

Universitat Pompeu Fabra (8 ajuts):

CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT 1
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS 1
COMUNICACIÓ 1
DRET 1
ECONOMIA I EMPRESA 1
HUMANITATS 1
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS 1
TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE 1

Durada:

Aquest programa té una durada màxima de 3 anys.

Import:

 • 20.774,97 euros euros bruts anuals el primer any i segon any
 • 22.050,81 euroseuros bruts anuals el tercer any. 

L'ajut també es fa càrrec de l'import del preu públic de la matrícula de tutela de tesi.
3.000 euros per portar a terme activitats de formació i estades (durant els tres anys de l'ajut)

Contractació: 

Els contractes derivats d'aquests ajuts s'han d'iniciar entre l'1 de setembre de 2021 i l'1 de març de 2022.


El formulari s'ha d'emplenar per via electrònica, pàgina web de l'AGAUR

No cal signar sol·licitud (per part del candidat) ni director de tesis.

La documentació que s'ha d'adjuntar al formulari de la sol·licitud:

a) El document annex normalitzat que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca de la tesi i dels objectius científics.

b) Document que permeti identificar el projecte, contracte o conveni de recerca al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata, en el cas de que aquest contracte o conveni estigui concedit a una entitat diferent de l'entitat d'adscripció.

c) Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria o diplomatura i dels estudis de màster que han donat accés al doctorat.

d) També caldrà presentar els càlculs d'equivalències següents:

ESTRANGERS: Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d'equivalència calculades, http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, l'AGAUR revisarà les sol·licituds presentades i reclamarà la documentació que cregui adient.

IMPORTANT: TOTS ELS DOCUMENTS QUE S'HAN D'INCORPORAR A LA SOL·LICITUD SÓN OBLIGATORIS, NO SERÀ POSSIBLE TRAMITAR LA SOL·LICITUD SI FALTA ALGUN DOCUMENT.

Per aquest motiu, com la revisió d'aquestes ajudes les fa directament l'AGAUR, recomanen que si teniu algun dubte o manca algun document (projecte, dades...equivalències de notes) contacteu amb el Servei de Recerca o directament amb la persona de contacte de l'AGAUR Marta Renato (marta.renato@gencat.cat)

Convocatòria (publicada 26/02/2021)En aquest enllaç trobareu tota la informació relacionada amb l'ajut (convocatòria, criteris, revisió sol·licituds i instruccions). Recomanen que es visiti freqüentment per seguir les novetats que vagin sorgint, al final del procès es farà publica la priorització dels candidats de cada departament: 

Docència:

Amb una finalitat formativa, el personal predoctoral en formació pot col·laborar en tasques docents amb un màxim de 60 hores anuals. La universitat beneficiària ha de certificar aquesta activitat a efectes curriculars. Aquesta col·laboració docent no implica en cap cas que la persona investigadora sigui responsable de l'activitat, en especial pel que fa a la programació, i no ha d'interferir en el desenvolupament del seu treball de recerca.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona