S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu:

Concedir ajuts a les universitats o centres de recerca per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporar-lo en grups de recerca i en projectes competitius de recerca i desenvolupament.

Requisits de les persones candidates:


a) Haver superat els requisits per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2019 i la data de presentació de la sol·licitud. També poden participar en la convocatòria les persones que hagin superat els requisits per accedir al programa de doctorat a partir de l'1 de gener de 2016, si, entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018, han estat en una de les situacions següents, després d'haver superat els estudis per accedir al programa de doctorat:  


- Han gaudit d'un període de baixa per maternitat.  

- Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial legalment reconeguda que depenguin de la persona beneficiària i que requereixin una dedicació especial. 

- Han patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una intervenció de cirurgia major o un tractament en un centre hospitalari i provoqui la incapacitació temporal per l'ocupació o l'activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de 6 mesos. En queden exclosos els tractaments de cirurgia menor i cirurgia ambulatòria i els tractaments de rehabilitació realitzats fora del sistema hospitalari.  


b) En el moment de presentar la sol·licitud, les persones candidates no poden haver gaudit en convocatòries anteriors de cap ajut per a la contractació de personal investigador dels programes FI i FI-SDUR. Tampoc podran haver gaudit de més de 12 mesos de cap altre contracte de personal investigador predoctoral en formació en el marc de la Llei de la Ciència de la Tecnologia i la Innovació.


c) En el moment d'iniciar el contracte objecte de l'ajut, les persones candidates han d'estar matriculades al programa de doctorat del curs acadèmic 2021-22.

d) No estar en possessió del títol de doctorat.


e) Disposar d'una nota mitjana mínima d'expedient acadèmic per als estudis de grau o de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10).


En el cas d'estudis cursats a l'estranger, aquesta nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic s'ha de calcular d'acord amb la declaració d'equivalències de la nota mitjana de l'expedient acadèmic que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats Educació . Els resultats d'aquests càlculs són els que també s'han d'aplicar durant el procés de priorització i selecció. 


Requisits de les persones directores de tesi:


a) Formar part del personal funcionari o vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte a la UPF. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata. Es considerarà que no compleixen aquest requisit el personal amb dedicació a temps parcial, el personal en situació d'excedència, el professorat visitant i el professorat emèrit.


b) Formar part d'un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) en el marc de la darrera convocatòria resolta (SGR 2017).


c) Ser investigadors principals o membres del projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència vigent o concedit en el moment de presentar la sol·licitud. En el cas dels convenis o contractes de recerca o de transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros. A efectes d'aquestes bases reguladores, no es consideren projectes de recerca competitius els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat (SGR) ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador.

NOVETAT IMPORTANT:  A diferència de la convocatòria de l'any passat, no serà necessari que aquest projecte de recerca estigui vigent en el moment d'incorporar a la persona investigadora.

d) Cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud.

Durada:

Aquest programa té una durada màxima de 3 anys avaluable cada any.

Import actualitzat (posterior a la publicació de la convocatòria):

1a i 2a anualitat:
  Import de l'ajut:21.616,02 € (Sou brut: 16.971,64 €; QPSS:4.644,38 €).
3a anualitat: Import de l'ajut: 22.937,38 € (Sou brut: 18.183,90 €; QPSS: 4.753,48 €).

L'ajut també es fa càrrec de l'import del preu públic de la matrícula de tutela de tesi.
3.000 euros per portar a terme activitats de formació.

Contractació:

El contracte s'haurà de formalitzar com a molt tard el dia 1 de maig de 2022. Pel que fa als candidats extracomunitaris es poden formalitzar fins a fins a l'1 de juliol de 2022. 

Tots els contractes han de començar el primer dia de mes. Els contractes hauran de ser a temps complet i la durada ha de ser d'un any i prorrogar-se fins a un màxim de tres anualitats.

Amb finalitat formativa, el personal investigador podrà col·laborar en tasques docents amb un màxim de 60 hores anuals.

El formulari s'ha d'emplenar i enviar de forma telemàtica ho trobareu a la pàgina web de l'AGAUR.

No cal signar sol·licitud (per part del candidat) ni del director de tesis.

La documentació que s'ha d'adjuntar al FORMULARI:

a) Document annex normalitzat que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca de la tesi i dels objectius científics.

b) Document que permeti identificar el projecte, contracte o conveni de recerca al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata, en el cas de que aquest contracte o conveni estigui concedit a una entitat diferent de l'entitat d'adscripció.

c) Les persones sol·licitants que es presentin en un centre diferent de la seva universitat de llicenciatura, grau o diplomatura, o de la universitat on han cursat els estudis de màster, han d'adjuntar, la còpia dels expedient acadèmics dels estudis en els quals hi consti la data d'obtenció del títol i la nota mitjana.

d) IMPORTANT ESTRANGERSLes persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics amb les declaracions d'equivalència que trobareu en aquest enllaç.

e) També trobareu un document intern a web del Servei de Recerca: Tesis Dirigides pel Director de tesi , es pot adjuntar en el moment de presentar la sol·licitud FI a l'apartat de document requerit per l'entitat.

Recomanen que mireu el full d'instruccions i les Faqs de la nostra pàgina web per tenir present la documentació que cal presentar i el calendari previst.

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, la UPF revisarà les sol·licituds presentades i reclamarà la documentació necessària per elaborar la priorització d'acord amb els criteris de priorització aprovats per la UPF (pendents de publicar)

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Cal completar totes les dades en relació a la referència del projecte de recerca i durada, núm. de referència del SGR (podeu demanar la informació omplint el formulari que hi ha a la web del servei de recerca). 

PUBLICITAT:

Els ajuts del programa FI són objecte de finançament per part del Fons Social Europeu. En aquest sentit, doncs, si sou beneficiaris de l'ajut haureu de fer constar en totes les publicacions, pòsters, tesis, articles, notes de premsa, etc. o esdeveniments (seminaris, conferències, setmana de la ciència, workshops, etc) científic o divulgatiu que s'ha realitzat amb els suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu i incloure els logos corresponents. 

Per a més informació contacteu amb el Servei de Recerca (spc.recerca@upf.edu)


 

RENOVACIONS:

Les entitats d'adscripció han de presentar les sol·licituds i les propostes de renovació per a tots els ajuts atorgats en convocatòries anteriors entre el 15 de novembre i el 3 de desembre de 2021. (aquest tràmit es gestiona directament el Servei de Recerca, no cal presentar sol·licitud de renovació per part del personal en formació).
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona