S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu:

Concedir ajuts als departaments i unitats de recerca universitaris per contractar personal investigador predoctoral en formació i fomentar la capacitat investigadora dels seus Departaments.

Requisits del sol·licitants:

Complir un dels requisits d'accés al doctorat i que no tinguin el títol de doctor amb les precisions següents:

 • Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura més estudis de máster o equivalents 
 • Els estudis de màster o equivalents necessaris per cursar el doctorat , han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2019 i el moment de presentar la sol·licitud.
 • Haver estat acceptades en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptar l'ajut.
 • També podran participar en la convocatòria les persones que hagin finalitzat els estudis per accedir al doctorat a partir de l'1 de gener de 2016 si entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018 han estat en una de les situacions següents:
  • Han gaudit d'un període de baixa per maternitat
  • Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica que requereixin una dedicació especial.
  • Han patit una malaltia greu o accident amb una baixa mèdica igual o superior a sis mesos.
 • Estar matriculat/da al doctorat curs 2022-2023 les persones candidates en el moment d'acreditar la seva contractació

 • No estar en possessió del títol de doctor/a.

 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura grau o diplomatura ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10). En el cas que els interessats tinguin la qualificació de la nota del (0 al 4) es podrà accedir a la pàgina per realitzar el càlcul de la nota mitjana de (0-10).

Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Directors de tesis:

NOVETAT: Enguany han eliminat temporalment el requeriment de pertànyer a un grup SGR i ara només caldrà que el director consti un projecte és vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

Les persones que dirigeixen les tesis de les persones candidates han de complir els requisits següents:

Ser investigadors principals o membres del projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata. En el cas dels convenis o contractes de recerca o de transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de 24.000,00 euros. Els projectes de recerca, contractes o convenis de recerca esmentats han d'estar vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

No es consideren projectes de recerca competitius aquells ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador, ni tampoc els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de (SGR).

- El director de projecte de tesi només podrà presentar-se com a tal en una sol·licitud.

Distribució dels ajuts per Universitat-Departament (apartat II de les bases):

Universitat Pompeu Fabra (9 ajuts):

CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT:1
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS:1
COMUNICACIÓ:1
DRET:2
ECONOMIA I EMPRESA:1
HUMANITATS:1
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS:1
TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE:1

Durada:

Aquest programa té una durada màxima de 3 anys amb una retribució de:

 • 16.638,83 euros bruts durant la primera i segona anualitat.
 • 17.827,32 euros brut durant la tercera anualitat.

L'ajut també es fa càrrec de l'import del preu públic de la matrícula de tutela de tesi.
3.000 euros per portar a terme activitats de formació i estades (durant els tres anys de l'ajut) caldrà sol·licitar-les directament a l'AGAUR persona de contacte Laura Serrate (lserrate@gencat.cat)

Contractació: 

Els contractes derivats d'aquests ajuts s'han d'iniciar entre l'1 de setembre de 2022 i l'1 de març de 2023. Han de començar el primer dia de cada mes.


El formulari s'ha d'emplenar per via electrònica, pàgina web de l'AGAUR

No cal signar sol·licitud (per part del candidat) ni director de tesis.

La documentació que s'ha d'adjuntar al formulari de la sol·licitud:

a) El document annex normalitzat que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca de la tesi i dels objectius científics.

b) Document que permeti identificar el projecte, contracte o conveni de recerca al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata. No serà necessari presentar aquest document si el projecte, contracte o conveni ha estat atorgat o està formalment vinculat a la universitat d'adscripció. 

c) Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria o diplomatura i dels estudis de màster que han donat accés al doctorat.

d) També caldrà presentar els càlculs d'equivalències següents:

ESTRANGERS: Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics amb les declaracions d'equivalència de notas medias de estudios universitarios en el extranjero. Aquest document es prepara accedint a l'enllaç següent:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, l'AGAUR revisarà les sol·licituds presentades i reclamarà la documentació que cregui adient.

FAQS: (presentació sol·licituds)

Per aquest motiu, com la revisió d'aquestes ajudes les fa directament l'AGAUR, recomanen que si teniu algun dubte o manca algun document (projecte, dades...equivalències de notes) contacteu amb el Servei de Recerca o directament amb la persona de contacte de l'AGAUR Marta Renato (marta.renato@gencat.cat)
En aquest enllaç trobareu tota la informació relacionada amb l'ajut (convocatòria, criteris, revisió sol·licituds i instruccions). Recomanen que es visiti freqüentment per seguir les novetats que vagin sorgint, al final del procès es farà publica la priorització dels candidats de cada departament: 


DUBTES EN RELACIÓ A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

He finalitzat un grau de 240 crèdits i actualment estic cursant un màster de 60 crèdits que finalitzarà al juny o al juliol de 2022. Em puc presentar a la convocatòria FI SDUR 2022? 
No, les persones candidates han de complir els requisits per accedir al programa de doctorat en el moment de presentar la sol·licitud.

He de disposar de l'acceptació al programa de doctorat per sol·licitar l'ajut? 
No, en el moment de presentar la sol·licitud no cal estar acceptat al programa de doctorat

Puc presentar dues sol·licituds en diferents departaments? 
No, cada persona candidata pot presentar una única sol·licitud.

Al formulari de sol·licitud, on he d'adjuntar l'expedient de màster?
Les persones sol·licitants han de crear un únic arxiu pdf amb l'expedient de màster i l'expedient de grau/llicenciatura i adjuntar-lo a l'apartat de Documentació annexa > Expedient acadèmic.

En relació al projecte de recerca competitiu, conveni o contracte de recerca o transferència al qual ha d¿estar vinculat el director o directora de tesi es pot considerar el finançament addicional dels ajuts Ramón y Cajal destinat a l'execució d'activitats de recerca?
No es consideren projectes de recerca competitius aquells ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador, ni tampoc els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de (SGR). 

En quin idioma ha d'estar redactat el document annex de la sol·licitud? Tant la sol·licitud com el document annex poden estar redactats en català, castellà o anglès. 

És necessari disposar de signatura electrònica per presentar la sol·licitud? No és necessari. Si el candidat no disposa de signatura electrònica, pot presentar el formulari de sol·licitud marcant l'opció Sol·licitud sense certificat digital. 

A la sol·licitud de l'ajut FI SDUR pot constar un codirector de tesi? No, a la sol·licitud només es pot incloure un director o directora de tesi.
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona