S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu

Atorgar 60 ajuts individuals per a la contractació i la incorporació de personal doctor al sistema català de ciència i tecnologia. Aquests ajuts s'adrecen a facilitar tant el retorn com la incorporació d'investigadors que han estat treballant a l'estranger.

Requisits

a) Títol de doctor entre 1 de gener de 2014 i 31 de desembre de 2019 (ampliable en alguns supòsits, consulteu l'article 4 de la convocatòria).
b)Un mínim de dos anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys.
c) No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Cada persona candidata només pot presentar una candidatura i cada investigador només pot acollir una persona candidata. Tot i així, en el moment de presentar la proposta, es pot descriure la col·laboració amb diferents investigadors/res i la participació en diferents projectes. El mateix grup pot presentar més d'un candidat, però amb investigadors responsables diferents i tenint en compte la seva viabilitat. L'avaluació serà independent de cada candidatura.

Durada i període

3 anys. La formalització del contracte s'ha de fer abans de l'1 d'abril de 2023.

Dotació

L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador és de 132.300,00 euros. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant els 3 anys de l'ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador, i la quota patronal de la Seguretat Social.

Un ajut complementari de 12.000 euros adreçat exclusivament a les accions que implementi la persona candidata durant el període del contracte objecte de l'ajut i que gestionarà la mateixa entitat beneficiària.

Termini i lloc de presentació

28/03/2021 a les 14.00 h telemàticament a l'apartat "Tramitació de l'Ajut".

Cal enviar còpia del document d'acusament de rebuda, el formulari i l'annex al formulari 
al Servei de Recerca a l'adreça de correu electrònic spc.recerca@upf.edu.

Llegiu atentament tots els documents pertinents de l'apartat "Documentació" disponible al web de l'AGAUR.
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona