S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu:

Els ajuts Joan Oró s'adrecen a finançar la contractació de personal investigador en formació que desenvolupi el seus estudis de doctorat dins del sistema universitari de Catalunya.

Les tesis doctorals d'aquests ajuts s'hauran d'alinear necessàriament amb alguna de les Àrees temàtiques d'intervenció Horitzó Europa. A tal efecte, les persones sol·licitants hauran d'indicar dins del seu formulari, l'àrea temàtica que més s'ajusta a la seva proposta de tesi.  

Requisits candidats:


a) Haver superat els requisits per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. 

Excepcionalmentaquest termini s'ampliarà tres anys (fins a l'1 de gener de 2017) si, després d'haver superat els estudis per accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha estat en una de les situacions següents:

- Ha gaudit d'un període de baixa per maternitat.  

- Ha tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial legalment reconeguda que depenguin de la persona beneficiària i que requereixin una dedicació especial. 

- Ha patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una intervenció de cirurgia major o un tractament en un centre hospitalari i provoqui la incapacitació temporal per l'ocupació o l'activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de 6 mesos. En queden exclosos els tractaments de cirurgia menor i cirurgia ambulatòria i els tractaments de rehabilitació realitzats fora del sistema hospitalari.  

- Ha patit qualsevol de les situacions previstes a l'article a la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
- Té reconegut l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

b) Disposar d'una nota mitjana mínima d'expedient acadèmic per als estudis de grau o de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10).
En el cas d'estudis cursats a l'estranger, aquesta nota mitjana mínima s'ha de calcular d'acord amb
la declaració d'equivalències de la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

c) En el moment de presentar la sol·licitud, no estar en possessió de cap títol de doctorat, ni haver gaudit de més de 12 mesos de cap altre contracte específic de personal investigador predoctoral en formació.

d) En el moment d'iniciar el contracte objecte de l'ajut, s'haurà d'estar admesa o matriculada al programa de doctorat del curs 2022-2023. Excepcionalment, les persones candidates que s'incorporin a partir de l'1 de juny de 2023 (inclòs), podran estar acceptades al programa de doctorat corresponent i matricular-se al curs 2023-24 en el moment en què aquesta matriculació es pugui fer efectiva.  Requisits directors de tesi:


a) Tenir una vinculació estatutària o laboral amb l'entitat d'adscripció de l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.
Es considerarà que no compleixen aquest requisit el personal amb dedicació a temps parcial, el personal en situació d'excedència, el professorat visitant i el professorat emèrit.

b) Ser investigadors principals o membres d'un projecte de recerca competitiu, contracte o conveni de recerca o de transferència. En el cas dels convenis o contractes de recerca o de transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros. 

Els projectes de recerca, contractes o convenis esmentats han d'estar vigents o concedits en el moment de presentar la sol·licitud. No es consideren projectes de recerca competitius els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR), ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador.

L'AGAUR ha comunicat que acceptarà com a concedits els projectes de recerca I+D del Plan Estatal pendents de la resolució definitiva, atenent que a la resolució provisional indica que es poden iniciar a 1 de setembre.  Si aquesta data no s'ha modificat, es podria entendre que els projectes son vigents.

Novetat enguany:
 Eliminació del requisit de formar part d'un SGR, per part del director de tesi.

c) Cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud.

Durada:

Aquest programa té una durada màxima de 3 anys avaluable cada any.

Imports:

1a i 2a anualitat:
  Import de l'ajut: 21.636,66 € (Sou brut: 16.992,66 €; QPSS:4.644,38 €).

3a anualitat: Import de l'ajut: 22.952,40 € (Sou brut: 18.198,52 €; QPSS: 4.753,48 €).

4a anualitat (només s'aplica per a les contractacions de les persones amb discapacitat). Import de l'ajut 28.409,28 

Un ajut complementari adreçat al finançament d'estades de recerca i altres activitats formatives amb un import de 3.000,00 euros per a la totalitat dels tres anys d'ajut.

L'ajut també es fa càrrec de l'import del preu públic de la matrícula de tutela de tesi.

Contractació:

El contracte s'haurà de formalitzar com a molt tard el dia 1 de juny de 2023. Pel que fa als candidats extracomunitaris es poden formalitzar fins a fins a l'1 d'octubre de 2023. 

Tots els contractes han de començar el primer dia de mes. Els contractes hauran de ser a temps complet i la durada ha de ser d'un any i prorrogar-se fins a un màxim de tres anualitats.

Amb finalitat formativa, el personal investigador podrà col·laborar en tasques docents amb un màxim de 60 hores anuals.

La sol·licitud, l'ha de presentar la persona candidata per via electrònica a través de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/). 

Si no disposes de signatura electrònica, pots presentar el formulari de sol·licitud marcant l'opció "Sol·licitud sense certificat digital".

L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general en el qual s'ha d'adjuntar la següent documentació:

a) Un document annex normalitzat que inclou un breu currículum de la persona candidata una memòria tècnica amb el resum de les activitats formatives i de recerca que es preveuen assolir durant els tres anys de l'ajut; els objectius i els resultats científics esperats l'aplicabilitat i la transferència de coneixement previstes i el possible impacte social, econòmic i científic de la recerca desenvolupada. 

b) El projecte de recerca, contracte o conveni de recerca del qual forma part el director de tesi (com a Investigador Principal o membre de l'equip). Els projectes de recerca, contractes o convenis han d'estar vigents o concedits en el moment de presentar la sol·licitud. No es consideren projectes de recerca competitius els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR) ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador.

* Si necessiteu confirmar les dades del projecte, podeu accedir al Formulari per sol·licitar dades i document de concessió del Projecte vigent a la web del servei de Recerca.

c) Totes les persones sol·licitants han de presentar els expedients acadèmics dels estudis de grau, llicenciatura o equivalent i de màster en els quals consti la data d'obtenció del títol i la nota mitjana.

d)  IMPORTANT ESTRANGERS: Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics amb les declaracions d'equivalència que trobareu en aquest enllaçLes persones candidates són les responsables de formalitzar i presentar aquestes declaracions d'equivalències de la nota mitjana, sense la necessitat de tramitar-ne la verificació del contingut abans de la seva presentació.

e) Si escau, còpia de la documentació acreditativa corresponent a les situacions d'excepcionalitat previstes als requisits.

f) Documentació addicional requerida per l'entitat (UPF): Tesis Dirigides pel director de tesi 

Recomanen que mireu la nostra pàgina web per tenir present la documentació que cal presentar i el calendari previst. 

Termini de la institució per confirmar o rebutjar les sol·licituds:de l'1 fins al 12 de desembre de 2022.

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, la UPF revisarà les sol·licituds presentades i reclamarà la documentació necessària per elaborar la priorització d'acord amb els criteris interns UPF.

Trobareu tota la informació i documentació a la web del Servei de recerca.

Novetat: 

Eliminació de la finalització de l'ajut en el moment de defensar la tesi. D'acord a la modificació de la Llei de la ciència. Fins ara, la lectura de tesi suposava la finalització del contracte i de l'ajut, però la recent modificació de la Llei de la ciència permet la continuació de la contractació dins de l'anomenat "període d'orientació postdoctoral" (aplicació de la modificació de la Llei de la Ciència).

 

Publicitat beneficiaris de l'ajut:
Els ajuts Joan Oró FI 2023 són objecte de finançament per part del Fons Social Europeu. En aquest sentit, doncs, si sou beneficiaris de l'ajut haureu de fer constar en totes les publicacions, pòsters, tesis, articles, notes de premsa, etc. o esdeveniments (seminaris, conferències, setmana de la ciència, workshops, etc) científic o divulgatiu que s'ha realitzat amb els suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu i incloure els logos corresponents. 

Per a més informació contacteu amb el Servei de Recerca (spc.recerca@upf.edu)

Renovacions:
Termini de la institució per presentar propostes de renovació dels ajuts anteriors:entre el 9 i el 23 de gener de 2023

Criteris d'avaluació i priorització de les sol·licituds.

Les entitats d'adscripció han de prioritzar les sol·licituds rebudes i validades segons una escala del 0 al 10 i d'acord amb la suma dels criteris següents:

a) La nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de la persona candidata tindrà un valor màxim de 4 punts i es calcularà de la manera següent:

La nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent té un pes del 80 % i la nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20 %. Si la persona candidata accedeix directament al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.

Si la persona candidata ha cursat més d'un grau o estudi equivalent, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderades de l'ensenyament més relacionats amb el programa de doctorat. De la mateixa manera, si la persona candidata ha cursat més d'un màster, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada de l'ensenyament que dona accés al doctorat. Aquests ensenyaments seran els que hauran de complir els requisits previstos a les  bases reguladores.

 b) La valoració de l'entorn formatiu i de recerca on s'integrarà la persona candidata tindrà un valor màxim de 3 punts.

c) L'adequació de la sol·licitud a la política científica definida per l'entitat d'adscripció tindrà un valor màxim de 3 punts.

Vegeu els criteris de priorització interns UPF Pendent d'aprovació per la Comissió de Recerca (30/11/2022)

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona