S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 
Objecte:

Els ajuts tenen com a finalitat la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, per tal que els investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació. També es permet finançar la contractació postdoctoral durant el període d'un any de durada, d'aquells doctorands que obtinguin el títol de doctor amb antelació a l'inici de l'última anualitat de l'ajuda.

Requisit entitats participants:

Que hagin obtingut un ajut per a la realització de projectes d'investigació finançats per les ajudes per a projectes d'R + D del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement en el marc del Programa estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R + D + I, Retos Investigación del Programa Estatal d'Investigació, en les seves convocatòries 2021 o que hagin obtingut un ajut al marc de les convocatòries de Suport a Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència Maria de Maeztu, del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, anys 2018, 2019, 2020 i 2021.

IMPORTANT: Vegeu els llistat de projectes susceptibles de tenir un ajut predoctoral associat:

Listado de Proyectos PID PREDOCTORAL 2022
- Listado de Proyectos SO y MDM PREDOCTORAL 2022

Requisits persones sol·licitants:

Podran ser sol·licitants els candidats que estiguin matriculats o admesos en un programa de doctorat pel curs 2022/2023, en el moment de presentació de la sol·licitud. També podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en el moment de presentació de la sol·licitud, no estiguin matriculades o admeses en un programa de doctorat, però ho estiguin en la data en què es formalitzi el contracte.

El document de matrícula es presentarà en el moment de formalitzar el contracte.

Característiques de les actuacions

Els ajuts compendran aquests conceptes:
 1. Ajut per finançar els contractes: La retribució salarial mínima que haurà de rebre el personal investigador predoctoral en formació17.222 euros bruts anuals per a la primera anualitat, 18.452 euros per a la segona anualitat i 23.065 euros per a la tercera i quarta anualitat.
 2. Ajut per cobrir el cost de la indemnització a la finalització del contracte: Es distribuirà de la manera següent: 566 euros per a la primera anualitat, 606 euros per a la segona, i 758 euros per a la tercera i quarta.
 3. Ajut per realitzar estades en centres d'I+D (espanyols o estrangers) i per finançar les despeses de matrícula en el doctorat: S'autoritzarà un únic ajut de 6.860 euros.
La durada de l'ajut serà d'un màxim de 4 anys.

No podran ser sol·licitants:

 • Els que tinguin el títol de doctor
 • Els qui hagin iniciat prèviament a la presentació de la sol·licitud la formació predoctoral amb finançament d'altres ajudes destinades a la formació predoctoral pel desenvolupament de la tesi doctoral atorgats en el marc del Plan Estatal de de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnològica o alguns dels Planes Nacionals anteriors.
 • Els que hagin gaudit prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per un temps superior a 12 mesos.
 Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud, indicant el projecte de I+D al que vol estar adscrit.

Del dia 12 de gener al dia 26 de gener de 2023 a les 14.00 hores (hora peninsular). 

Les sol·licituts s'han de tramitar electrònicament mitjançant la Sede Electrònica. 

NOTA IMPORTANT (NOVETAT):

La sol·licitud s'ha de realitzar des de l'aplicació telemàtica o no es considerarà presentada si no es segueixen aquests supòsits:

1. Ciutadans residents en territori espanyol: Es obligatori signar la sol·licitud electrònicament. Cal disposar d'un certificat electrònic vàlid (@firma)

2. Ciutadans no residents en el territori espanyol: Per registre electrònic (firma electrònica), O bé, (en el cas de no disposar de firma electrònica) imprimir la sol·licitud, firma original i enviar-la al Ministerio (Agencia Estatal de Investigación, Calle Torrelaguna, 58 28027 Madrid)  mitjançant els registres vàlids (AMBAIXADES i OFICINES Consulars espanyoles a cada país) 


Puc presentar la meva sol·licitud per correu certificat des de l'estranger? Recordeu que les sol·licituds presentades per mitjà d'altres correus (empreses de missatgeria, serveis postals estrangers, etc.) es consideren presentades en la data en què arriben al Registre del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i no en la data de remissió

No tinc firma electrònica com a resident, es obligatòria? Si. Que puc fer per no quedar exclòs? En cas que no tingui la signatura electrònica com a resident, hauràs d'imprimir la sol·licitud telemàtica, signar-la i presentar-la en un registre vàlid. És a dir, sempre és requisit indispensable que aquells sol·licitants que no van poder signar electrònicament durant el termini de sol·licitud hagin enviat dins de termini i mitjançant un registre vàlid l'imprès de sol·licitud en paper i signada.

Documentació (sol·licitud):

Juntament amb la instància de sol·licitud disponible a la Sede electrònica del Ministerio, cada sol·licitant adjuntarà en format electrònic la documentació següent:

 • Còpia del passaport en vigor (només en el cas dels ciutadans estrangers no residents a Espanya)
 • Curriculum Vitae actualizat, en format lliure en espanyol o anglès.
 • Certificat acadèmic corresponent a les titulacions oficials finalitzades pel sol·licitant. en aquest certificat hi haurà de constar el segell de la unitat competent, la data de finalització dels estudis i les matèries i qualificacions que constitueixen el programa complet de la titulació. En el cas d'estudis cursats a l'estranger el certificat haurà d'incloure també quines són les qualificacions màximes i mínimes dins del sistema univesitari corresponent i quina és la qualificació mínima per aprobar, caldrà una traducció jurada en el cas que no estigui expedit en espanyol o anglès.
 • Document acreditatiu de discapacitat (>= 33%).
 • La declaració responsable de que no s'han iniciat en la data de presentació de la sol·licitud, la formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la mateixa finalitat, així com declarar de no haver gaudit d'un altre ajut d'aquestes característiques per a un període superior a 12 mesos.
Les sol·licituds definitives no es poden modificar, per tant recomanen revisar la documentació abans de generar-la.


CERTIFICATS DIGITALS ADMESOS PER PART DEL MINECO

La sede electrónica del Ministerio admite certificados electrónicos reconocidos por @firma. Para utilizar los servicios y aplicaciones de esta sede se debe tener instalado el certificado de la FNMT clase 2 CA.

Certificado de la FNMT Servicio de información y descarga de los certificados de la FNMT

@firma Plataforma de validación de firma electrónica

VALIDe Servicio de validación y demostrador de firma electrónica


Procediment avaluació candidats: 

Els recordem que com a IP's hauran d'elaborar la priorització dels candidats. Aquest procés s'inicia un cop s'hagi finalitzat el tancament de sol·licituds, esmenes i revisió de documentació per part del MINECO. Us mantindrem informats del procediment.

Més endavant el MINECO comunicarà per mail a l'IP el termini per iniciar l'avaluació amb la clau i contrasenya per accedir a la sede electrónica.

En tot cas, si tenen qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb el servei de recerca (nieves.martinez@upf.edu) telf. 93 542 25 31

En aquest enllaç trobareu la informació de com ha de tramitar la sol·licitud. 

 

ACLARACIONS DEL MINISTERIO PER LA TRAMITACIÓ I FIRMA SOL·LICITUD: 

La convocatoria exige que los ciudadanos residentes en España deben formalizar la solicitud con un NIF/NIE y firmar y registrar electrónicamente dicha solicitud para lo cual debe contar con el certificado digital correspondiente.

(4. La presentación efectiva de la solicitud se realizará conforme a alguno de los siguientes procedimientos:

a) Con carácter general, la presentación efectiva de la solicitud se realizará, tras el envío telemático, mediante la firma electrónica de la persona interesada y a través del registro electrónico del Ministerio de Ciencia e Innovación. El sistema de firma electrónica deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4.)

Por tanto, si acredita residencia en España debe registrar y firmar electrónicamente su solicitud.

Si no consigue disponer de NIE y certificado electrónico a tiempo, podría optar por enviarla en papel a través de un registro válido, para lo cual deberá imprimir el formulario de solicitud, fírmalo manuscritamente y enviarlo a la dirección de la Oficina de Asistencia en Materia de Registros de la AEI (Calle Torrelaguna 58 bis, 28027 Madrid).

Optando por este tipo de envío, quedaría pendiente el tema de la firma electrónica pero se le daría la opción de realizarla durante el periodo de subsanación, una vez revisadas todas las solicitudes. En ese momento, deberá contar con la firma electrónica y registrar telemáticamente la solicitud pues si no se subsana este hecho la ayuda quedaría desestimada.

(Si actualmente reside en Barcelona, puede emplear cualquier oficina de registro (https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro.html) o incluso personarse físicamente en una oficina de correos y realizar el registro como ¿registro de entrada¿ enviándolo a la dirección antes indicada. En estos casos la fecha de registro es la que le consignen tanto en la oficina de registro como la del registro de entrada de la oficina de correos).

 El problema que suele ocurrir con estas personas (residentes en España que no emplean NIE sino pasaporte para la solicitud) es que realizaron el registro en RUS y cumplimentaron la solicitud con un numero de pasaporte y cuando solicitan el NIE y el certificado electrónico este método de identificación ya no es el mismo con el que registró la solicitud inicialmente. Por tanto, nuestra aplicación de solicitud probablemente le dará un error y no le va a dejar firmar digitalmente con el certificado recién obtenido por lo que tendrá que realizar el registro de la misma a través del Registro General de la AGE o REC (Registro electrónico común).

Imprescindible seguir les instruccions: GUIA de presentació de sol·licituds.


Molt important: 

Vegeu els documents següents per resoldre els dubtes: 
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona