S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu de la convocatòria:

Concessió d'ajudes per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals, a universitats espanyoles. Són ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries, a qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la incorporació futura d'aquestes persones al sistema espanyol d'educació superior, i de recerca científica.

Sol·licitants:
Llicenciats matriculats al doctorat 2022-2023 o estudiants de màster curs 2022-2023 que acreditin l'admissió al programa de doctorat al curs 2023-2024.

Característiques principals:
Es convoquen 900 ajudes en la modalitat de contractes predoctorals de les quals es reservaran 45 per a estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%.


Requisits dels sol·licitants:
Podran ser beneficiaris de les ajudes els titulats universitaris que en la data de fi del termini de presentació sol·licituds compleixin els requisits següents: 

Estar matriculats en un programa de doctorat d'una universitat espanyola en el curs 2022/2023.
Estar matriculats en ensenyaments corresponents per obtenir el títol (màster) que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2023/2024.
- NIF i NIE de resident en vigor (en el cas dels estrangers caldrà tenir el NIE de RESIDENT). S'ha de tenir el NIE en vigor en el moment de presentar sol·licitud, del contrari l'aplicació no us permetrà realitzar el tràmit. No es vàlid altres tipus de documents.

L'aplicació verifica les dades amb la Direcció General de Policia:

NIE y codi IXESP als sol·licitants estrangers no-comunitaris

NIE y nº de certificat als sol·licitants estrangers comunitaris

Finalització d'estudis
- L'1 de gener de 2019 en el cas de llicenciats o en el cas d'estudis de grau de 240 crèdits.
- L'1 de gener de 2018 en el cas de diplomats o estudis de grau de 180 crèdits i màster que doni acc
és al doctorat.

IMPORTANT, COMPROVAR NOTA MÍNIMA PER PRESENTAR SOL·LICITUD (Article 8. Nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic). La nota mitjana mínima per a titulacions de 1r cicle, cicle llarg i grau segons el seu codi ISCED

Códi                Ámbit                                   Nota Mínima

00                      Programas y certificaciones genéricos                  7,949

01          Educación                                  8,200

011        Educación                                                                   8,200

02      Artes y humanidades                                                 8,281

021           Artes                                                                           8,200

022           Humanidades                                                             8,330

023           Lenguas                                                                     8,290

03             Ciencias sociales, periodismo y documentación   8,020

031          Ciencias sociales y del comportamiento                    8,050

032          Periodismo y documentación                                    7,790

04               Negocios, administración y derecho                       7,991

041           Negocios y administración                                        7,880

042           Derecho                                                                    8,070

05           Ciencias                                                                     7,955

051           Ciencias de la vida                                                    7,940

052           Medio ambiente                                                         7,580

053           Ciencias químicas, físicas y geológicas                    7,920

054                      Matemáticas y estadística                                         8,490

06                     Informática                                                                 8,030

061                    Tecnologías de la información y las comunicaciones 8,030

07                     Ingeniería, industria y construcción                        7,488

071                     Ingeniería y profesiones afines                                 7,560

072                    Industria manufacturera y producción                       7,600

073                     Arquitectura y construcción                                       7,200

08                     Agricultura, ganadería, silvicultura,

                         pesca, y veterinaria                                                  7,619

081                    Agricultura y ganadería                                              7,500

082                    Silvicultura 7,570

084                    Veterinaria 7,760

09                     Salud y servicios sociales                                       7,903

091                    Salud                                                                        7,900

092                    Servicios sociales                                                      7,930

10                    Servicios                                                                    8,000

101                    Servicios personales                                                 8,00La nota mitjana mínima per a titulacions de 1r cicle, cicle llarg i grau segons branca del coneixement, per al grup de discapacitat, serà la següent:

ARTES Y HUMANIDADES                            7,200

CIENCIAS                                                      7,100

CIENCIAS DE LA SALUD                             7,360

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS           7,560

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA                 7,200

Incompatibilitats:
No podran ser beneficiaris les persones que en el moment de la incorporació hagin gaudit d'una ajuda anterior per un període igual o superior a 24 mesos. 

Requisits directors de tesi:

Els directors han de ser doctors amb una vinculació a la UPF (contractual o funcionarial) i mantenir-se al llarg de la durada de l'ajut (48 mesos). Cap director no pot dirigir més d'un candidat en aquesta convocatòria. La vinculació contractual o funcionarial de la persona que dirigeixi la tesi amb l'entitat beneficiària de l'ajut FPU haurà de complir en el moment de l'acceptació de l'ajut i, excepte en el cas dels contractes d'investigador distingit (professor tenure-track), mantenir-se durant tot el temps de durada de l'ajut.

Si el director té un contracte durant tot el període del seu doctorat, serà necessari que aporti les dades d'un codirector amb vinculació permanent.


Durada:

Aquests ajuts són per a la formalització de contractes predoctorals amb una durada de quatre anys, excepte si és una persona amb discapacitat i en aquest cas l'ajuda pot tenir una durada de sis anys, d'acord amb el que estableix l'article 21 c) de la Llei 14/2011, de l'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Els ajuts a la FPU s'extingiran per les circumstàncies següents:

  • La sortida del programa de doctorat.
  • L'obtenció del títol de doctor/a per part del contractat predoctoral. No no obstant això, si es donessin les circumstàncies indicades a l'article 27.1 d'aquesta convocatòria, es podrà autoritzar la continuïtat de l'ajuda FPU durant un període d'orientació postdoctoral (POP) d'un màxim de 12 mesos de durada, per als investigadors recent doctorats
  • La pèrdua del dret a la percepció de l'ajuda com a causa d'incompliments a què fa referència l'article 50.5.
  • Renúncia 

Dotació:
L'import mensual serà de 1.230,08 euros mensuals el primer any, 1.317,95 euros mensuals el segon any i 1.647,44 euros mensuals el tercer i quart any. Cada any s'abonaran 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries.

Docència: 
Si no han començat abans, les pràctiques docents començaran, amb caràcter OBLIGATORI a partir del segon any de l'ajuda i es prolongaran fins a la finalització de la mateixa, amb un mínim de 90 hores i un màxim de 180 hores repartides entre els 4 anys de l'ajuda. S'estableix un màxim de 60 hores anuals.

Renúncia:
Haurà de comunicar-se a la universitat amb una antelació mínima de 15 dies (document específic). Complir amb els terminis de la memòria final.

Tràmit: 

Registrar-se a la Sede Electrònica del Ministerio
amb el DNI-e o certificat electrònic, DNI o NIE. No oblideu que el missatge d'activació d'alta pot arribar a la carpeta de correu no desitjat del vostre correu electrònic. No cal presentar cap document en suport paper, tota la tramitació es farà per la sede electrònica.

- NIF i NIE de resident en vigor (en el cas dels estrangers caldrà tenir el NIE de RESIDENT). S'ha de tenir el NIE en vigor en el moment de presentar sol·licitud, del contrari l'aplicació no us permetrà realitzar el tràmit. No es vàlid altres tipus de documents.

L'aplicació verifica les dades amb la Dirección General de Policía y sol·licita:

NIE y código IXESP als sol·licitants estrangers no-comunitaris

NIE y nº de certificat als sol·licitants estrangers comunitaris


NO ES VÀLID EL NIE D'ESTUDIANT.


Vegeu GUIA DEL SOL·LICITANT

Procés de selecció:
La selecció de sol·licituds s'efectuarà en una única fase (novetat): 
Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic i avaluació de la trajectòria acadèmica i professional de la persona candidata realitzada per una Comissió Tècnica. 

Documentació:

Per presentar la  sol·licitud hauràs d'emplenar tots els seus apartats a la seu electrònica del Ministeri d'Universitats.

Serà requisit imprescindible tenir NIF, certificat de registre de ciutadà de la Unió o NIE amb IXESP en vigor (NIE de resident). A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la Certificació acadèmica personal (en format pdf) que inclogui els ensenyaments cursats:

a. Títol de Grau o de Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura (de 240 crèdits o més).
b. Títols de Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectures Tècniques o Diplomatura de Magisteri acompanyades d'una titulació de 2n Cicle (menys de 240 crèdits), i Màster de 60 crèdits.

Aquesta certificació haurà d'incloure totes les assignatures superades, incloent crèdits, qualificacions obtingudes, curs acadèmic i nota mitjana de l' expedient.

La nota mitjana del títol o títols amb què es concorri a la convocatòria s'acreditarà mitjançant certificació acadèmica oficia. En el cas dels estudis realitzats parcialment o totalment a centres estrangers, la nota mitjana s'acreditarà mitjançant la presentació de la certificació, a la qual s'afegirà el document d'equivalència que l'usuari generarà utilitzant l'aplicació disponible a el lloc web del Ministeri d'Universitats.

També a la pròpia sol·licitud, cal emplenar un currículum vitae segons les indicacions descrites en seu electrònica, en què s'acreditarà la trajectòria acadèmica i professional del candidat/a (mitjançant un formulari).

Finalment, hauràs d'aportar els documents següents disponibles al web del Ministeri d'Universitats, signats per la Comissió acadèmica de la universitat on t'hagis matriculat, o tinguis previst matricular-te en doctorat (contactar amb la secretaria del teu departament).

a. Certificat d'avaluació favorable del currículum del director/a de la tesi doctoral (model)
b. Certificat d'avaluació favorable de la memòria del projecte formatiu i de la tesi doctoral (model)
c. Declaració del cumpliment dels requisits del director de la tesi (conforme compleix amb els requisits de la convocatòria i té una vinculació amb la universitat).

EQUIVALÈNCIA NOTA MITJA (ESTRANGERS):
En el cas d'estudis cursats, parcial o totalment en sistemes universitaris estrangers caldrà obtenir la nota mitja en aquesta pàgina web. En aquest enllaç podreu trobar les instruccions. Cal traducció jurada en castellà (no vàlid en anglès) i el Suplement Europeu per fer l'equivalència. En el cas de dubte poseu-vos en contacte amb notamedia.uni@mecd.es.

Notificacions:
Es realitzaran per mitjans electrònics a la Sede Electrònica https://sede.educacion.gob.es. Si el sol·licitant no accedeix al contingut de la notificació en el termini de 10 dies naturals s'entendrà que ha estat refusada. També rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud.
No cal presentar cap document en suport paper, tot la tramitació es farà per la sede electrònica.

INFORMACIÓ DEL MINISTERIO EN RELACIÓ ALS NOUS DOCUMENTS ( rebuda el 16/01/2022):

Los modelos de certificado de evaluación favorable del CV de director de la tesis y de la Memoria del proyecto formativo y de la tesis doctoral se publicarán próximamente en el sitio web del Ministerio de Universidades. Los documentos necesarios para su admisión en el programa de doctorado serán establecidos por su universidad, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 99/2011.

La Comisión Académica que deberá firmar los certificados de evaluación de la memoria del proyecto formativo y del CV del director de tesis será aquella a que se refiere el artículo 8.3. del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, es decir, la responsable de las actividades de formación e investigación del programa de doctorado en que el candidato/a haya solicitado la admisión.


 

 
Obert termini per demanar Estades a l'estranger (Només per a FPU's actius de convocatòries anteriors): 

Termini de presentació de sol·licituds:PROPERA OBERTURA: del 14 de gener fins al 14 de febrer de 2023 a les 14:00 hores.

Així mateix, es finançarà la concessió d'ajudes per realitzar una estada a centres estrangers, i excepcionalment espanyols, que resulti significativa i beneficiosa per al compliment de l'objecte de formació de l'ajuda de FPU, i que contribueixi a la millora o especialització de la formació predoctoral tant a la fase predoctoral com, si escau, a la fase postdoctoral.

L'estada haurà de tindre una durada mínima d'un mes i màxima de tres mesos de forma ininterrompuda, comptats a partir de la data d'incorporació al centre receptor.
Les sol·licituds de les estades es presentaran, entre l'1 i el 15 de setembre de l'anualitat prèvia a la realització de l'estada postdoctoral.

Imports i documentació a l'article 40 conv. Ajuda addicional per a una estada en un altre centre.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona