S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu:

Concedir ajuts als departaments i unitats de recerca universitaris per contractar personal investigador predoctoral en formació i fomentar la capacitat investigadora dels seus Departaments.

Requisits del sol·licitants:

Complir un dels requisits d'accés al doctorat i que no tinguin el títol de doctor amb les precisions següents:

 • Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura més estudis de màster o equivalents 
 • Els estudis de màster o equivalents necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Alternativament, també es podran presentar a la convocatòria les persones candidates que en el moment de presentar la sol·licitud estiguin cursant el màster curs 2022-2023 i es puguin matricular al programa de doctorat del curs 2023-2024.
 • També es poden presentar les persones candidates que hagin obtingut, a partir de l'1 de gener de 2020, el títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver estat acceptades en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptar l'ajut.
 • També podran participar en la convocatòria les persones que hagin finalitzat els estudis per accedir al doctorat a partir de l'1 de gener de 2017 si entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019 han estat en una de les situacions següents:
  • Han gaudit d'un període de baixa per maternitat
  • Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica que requereixin una dedicació especial.
  • Ha patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una intervenció de cirurgia major o un tractament en un centre hospitalari i que provoqui la incapacitació temporal per a l'ocupació o l'activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de 6 mesos.
  • Ha patit qualsevol de les situacions previstes a l'article a la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
  • Té reconegut l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951

  • Estar matriculat/da al doctorat curs 2023-2024 les persones candidates en el moment d'acreditar la seva contractació

  • A més, els sol·licitants no poden estar en possessió del títol de doctor i no poden haver gaudit de més de 12 mesos de cap altre contracte predoctoral.

  • La nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura grau o diplomatura ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10). En el cas que els interessats tinguin la qualificació de la nota del (0 al 4) es podrà accedir a la pàgina per realitzar el càlcul de la nota mitjana de (0-10).

  Directors de tesis:

  Les persones que dirigeixen les tesis de les persones candidates han de complir els requisits següents:

  - Tenir una vinculació estatutària o laboral amb l'entitat d'adscripció de l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata. Es considerarà que no compleixen aquest requisit el personal amb dedicació a temps parcial, el personal en situació d'excedència, el professorat visitant i el professorat emèrit.

  Ser investigadors principals o membres del projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata. En el cas dels convenis o contractes de recerca o de transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de 24.000,00 euros. Els projectes de recerca, contractes o convenis de recerca esmentats han d'estar vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  No es consideren projectes de recerca competitius aquells ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador, ni tampoc els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de (SGR).

  - Formar part d'un grup de recerca reconegut en el marc de la convocatòria d'ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021).

  - El director de projecte de tesi només podrà presentar-se com a tal en una sol·licitud.

  Distribució dels ajuts per Universitat-Departament (apartat II de les bases):

  Universitat Pompeu Fabra (8 ajuts):

  MEDICINA I CIENCIES DE LA VIDA:1
  CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS:1
  COMUNICACIÓ:1
  DRET:1
  ECONOMIA I EMPRESA:1
  HUMANITATS:1
  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS:1
  TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE:1

  Durada:

  Aquest programa té una durada màxima de 3 anys amb una retribució de:

  - El mòdul per a la primera i la segona anualitat de l'ajut serà de 22.374,75 euros per persona investigadora contractada i el mòdul anual per a la tercera anualitat de l'ajut serà de 23.743,22 euros.  
  - Un ajut complementari adreçat al finançament d'estades de recerca i altres activitats formatives amb un import de 3.000,00 euros per a la totalitat dels tres anys d'ajut. caldrà sol·licitar-les directament a l'AGAUR persona de contacte Laura Serrate (lserrate@gencat.cat).
  - Els costos de la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral durant la vigència de les diferents anualitats de l'ajut. 
  - Els costos d'indemnització per finalització del contracte per expiració del temps acordat. 

  Contractació: 

  Inici contractes de nova concessió: entre l'1 de gener i l'1 de març de 2024.
  Inici contractes de nova concessió (persones extracomunitàries): màxim 1 d'abril de 2024.

El formulari s'ha d'emplenar per via electrònica, pàgina web de l'AGAUR

No cal signar sol·licitud (per part del candidat) ni director de tesis.

La documentació que s'ha d'adjuntar al formulari de la sol·licitud:

a) El document annex normalitzat que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca de la tesi i dels objectius científics.

b) Document que permeti identificar el projecte, contracte o conveni de recerca al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata. No serà necessari presentar aquest document si el projecte, contracte o conveni ha estat atorgat o està formalment vinculat a la universitat d'adscripció. 

c) Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria o diplomatura i dels estudis de màster que han donat accés al doctorat.

d) També caldrà presentar els càlculs d'equivalències següents:

ESTRANGERS: Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics amb les declaracions d'equivalència de notas medias de estudios universitarios en el extranjero. Aquest document es prepara accedint a l'enllaç següent:

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, l'AGAUR revisarà les sol·licituds presentades i reclamarà la documentació que cregui adient.

FAQS: (presentació sol·licituds)

Per aquest motiu, com la revisió d'aquestes ajudes les fa directament l'AGAUR, recomanen que si teniu algun dubte o manca algun document (projecte, dades...equivalències de notes) contacteu amb el Servei de Recerca o directament amb la persona de contacte de l'AGAUR:Marta Renato (marta.renato@gencat.cat) i Mireia Casado (mireia.casado@gencat.cat) Telèfon:932 223 776.
Valoració expedient acadèmic: 


- La nota mitjana dels estudis de grau o de la titulació equivalent té un pes del 80 % i la nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20 %.


- Si la persona candidata accedeix directament al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es té en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.

- De la mateixa manera, en el cas que la persona candidata encara estigui cursant els estudis de màster en el moment de presentar la sol·licitud, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.

- Si la persona candidata ha cursat més d'un grau o estudi equivalent, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada de l'ensenyament més relacionat amb el programa de doctorat. De la mateixa manera, si la persona candidata ha cursat més d'un màster, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada de l'ensenyament que dona accés al doctorat. Aquests ensenyaments són els que han de complir els requisits que es preveuen a la base 4.1.a) de l'apartat II de l'annex de les bases i a la convocatòria corresponent.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona