S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu:

Els ajuts Joan Oró s'adrecen a finançar la contractació de personal investigador en formació que desenvolupi el seus estudis de doctorat dins del sistema universitari de Catalunya.

Les tesis doctorals d'aquests ajuts s'hauran d'alinear necessàriament amb alguna de les Àrees temàtiques d'intervenció Horitzó Europa. A tal efecte, les persones sol·licitants hauran d'indicar dins del seu formulari, l'àrea temàtica que més s'ajusta a la seva proposta de tesi.  

Requisits candidats:

 • No estar en possessió del títol de doctor.
 • No haver gaudit anteriorment de cap ajut FI ni de cap FISDUR. Ni haver gaudit de més de 6 mesos de cap altre contracte específic de personal investigador predoctoral en formació.
 • Acreditar una nota mitjana d'expedient acadèmic per als estudis de grau o de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala del 0 al 10).
 • Haver finalitzat els estudis que et donen accés al doctorat entre l'1 de gener de 2021 i la data d'incorporació.
 • En el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció i iniciar el contracte predoctoral, has d'estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau universitari (de com a mínim 300 crèdits ECTS) màster universitari o un títol equivalent.

Excepcionalment, haver finalitzat els estudis que condueixen al doctorat entre l'1 de gener de 2018 i la data d'inici del contracte si, després de finalitzar-los ha estat en alguna d'aquestes situacions:

 • Ha gaudit d'un període de baixa per maternitat.  
 • Ha tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial legalment reconeguda que depenguin de la persona beneficiària i que requereixin una dedicació especial. 
 • Ha patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una intervenció de cirurgia major o un tractament en un centre hospitalari i provoqui la incapacitació temporal per l'ocupació o l'activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de 6 mesos. En queden exclosos els tractaments de cirurgia menor i cirurgia ambulatòria i els tractaments de rehabilitació realitzats fora del sistema hospitalari.  
 • Ha patit qualsevol de les situacions previstes a l'article a la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 • Té reconegut l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.


Matriculació Doctorat:

Les persones candidates han d'estar matriculades en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya per al curs 2023-2024 i començar el contracte, com a màxim, el dia 1 de maig. Excepcionalment, les persones candidates d'ajuts atorgats per substitució, poden estar acceptades al programa de doctorat corresponent i matricular-se al curs 2024-2025 en el moment en què aquesta matriculació es pugui fer efectiva, segons els calendaris de matriculació de les diferents universitats.


Requisits directors de tesi:

 • Tenir una vinculació estatutària o laboral amb l'entitat d'adscripció de l'ajut que garanteixi la supervisió i seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.
 • Ser investigadors principals o membres del projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència. El contractes o conveni ha de tenir un valor mínim de 24.000 € i estar vigents o concedits en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Formar part d'un grup de recerca reconegut en el marc de la convocatòria d'ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021).
 • Constar com a director o directora de la tesi en una única sol·licitud.
 • Els directors o directores han de tenir vinculació estatutària, laboral o mitjançant un conveni d'adscripció amb l'entitat beneficiària de l'ajut. Aquesta adscripció ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata durant els tres anys de l'ajut. Es considera que no compleixen aquest requisit el personal amb dedicació a temps parcial, el personal en situació d'excedència, el professorat visitant i el professorat emèrit.

No es consideren projectes de recerca competitius aquells ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador (Ramon y Cajal, Beatriu de Pinós, Marie Curie, etc.), ni tampoc els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR).

Durada:

Aquest programa té una durada màxima de 3 anys avaluable cada any.

Imports:

Per a la primera i la segona anualitats de l'ajut ascendeix a 22.590,67 euros per persona investigadora contractada, amb un mòdul mensual de 1.882,56 euros i un mòdul diari de 61,89 euros.

Per a la tercera anualitat de l'ajut és de 23.956,66 euros per persona investigadora contractada, amb un mòdul mensual de 1.996,39 euros i un mòdul diari de 65,63 euros

El mòdul anual per a la quarta i la cinquena anualitats de l'ajut s'aplica per a les contractacions de les persones amb discapacitat, és de 29.493,97 euros per persona investigadora contractada, amb un mòdul mensual de 2.457,83 euros i un mòdul diari de 80,81 euros. 

Un ajut complementari adreçat al finançament d'estades de recerca i altres activitats formatives amb un import de 3.000,00 euros per a la totalitat dels tres anys d'ajut. 

L'AGAUR transferirà l'import destinat a activitats formatives i d'internacionalització a la universitat d'adscripció, la qual ha de tramitar els pagaments a les persones investigadores contractades. La normativa relativa a aquest ajut complementari està descrita a l'annex III de les bases reguladores.

L'ajut també es fa càrrec de l'import del preu públic de la matrícula de tutela de tesi.

Contractació:

Els contractes de nova concessió objecte d'aquests ajuts s'han d'iniciar, a tot tardar, l'1 de maig de 2024, a excepció de les persones candidates d'ajuts atorgats per substitució, el termini d'incorporació de les quals s'establirà a la resolució d'atorgament corresponent i pot estendre's més enllà d'aquesta data.

Tots els contractes han de començar el primer dia del mes.

Amb finalitat formativa, el personal investigador podrà col·laborar en tasques docents amb un màxim de 60 hores anuals.

La sol·licitud, l'ha de presentar la persona candidata per via electrònica a través de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

La persona candidata haurà d'ajuntar, a la seva sol·licitud, tota la documentació relativa al seu expedient:annex, expedient de grau, expedient de màster, projecte de recerca/contracte/conveni, declaració d'equivalències.

L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general en el qual s'ha d'adjuntar la següent documentació:

a) Un document annex normalitzat que inclou un breu currículum de la persona candidata una memòria tècnica amb el resum de les activitats formatives i de recerca que es preveuen assolir durant els tres anys de l'ajut; els objectius i els resultats científics esperats l'aplicabilitat i la transferència de coneixement previstes i el possible impacte social, econòmic i científic de la recerca desenvolupada. 

b) El projecte de recerca, contracte o conveni de recerca del qual forma part el director de tesi (com a Investigador Principal o membre de l'equip). Els projectes de recerca, contractes o convenis han d'estar vigents o concedits en el moment de presentar la sol·licitud. No es consideren projectes de recerca competitius els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR) ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador.

* Si necessiteu confirmar les dades del projecte, podeu accedir al Formulari per sol·licitar dades i document de concessió del Projecte vigent a la web del servei de Recerca.

c) Totes les persones sol·licitants han de presentar els expedients acadèmics dels estudis de grau, llicenciatura o equivalent i de màster en els quals consti la data d'obtenció del títol i la nota mitjana.

d)  IMPORTANT ESTRANGERS: Si has cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol, has d'acompanyar el teu expedients acadèmic amb aquesta declaració d'equivalències. Recorda que només cal omplir el document, sense la necessitat de signar-la ni d'obtenir-ne una verificació. L'organisme responsable de la plataforma és el Ministeri d'Educació i Formació Professional, la qual cosa si hi ha alguna incidència pots consultar la seva guia o posar-te en contacte amb ells (notamedia.uni@universidades.gob.es)

e) Si escau, còpia de la documentació acreditativa corresponent a les situacions d'excepcionalitat previstes als requisits.

f) Documentació addicional requerida per l'entitat (UPF): Tesis Dirigides pel director de tesi 

A la nostra pàgina web trobareu la documentació que cal presentar i el calendari previst. 

Termini de la institució per confirmar o rebutjar les sol·licituds:del 18 fins al 25 d'octubre de 2023.

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, la UPF revisarà les sol·licituds presentades i reclamarà la documentació necessària per elaborar la priorització d'acord amb els criteris interns UPF.

Trobareu tota la informació i documentació a la web del Servei de recerca.

Novetat: 

Es poden presentar candidats que no disposin dels 300 ETCS, perquè ara aquests requisits els hauran de complir en el moment de signar contracte i incorporar-se. Si la persona candidata encara està cursant els estudis de màster en el moment de presentar la sol·licitud, només es té en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100%.

Eliminació de la finalització de l'ajut en el moment de defensar la tesi. D'acord a la modificació de la Llei de la ciència. Fins ara, la lectura de tesi suposava la finalització del contracte i de l'ajut, però la recent modificació de la Llei de la ciència permet la continuació de la contractació dins de l'anomenat "període d'orientació postdoctoral" (aplicació de la modificació de la Llei de la Ciència).

 

Publicitat beneficiaris de l'ajut:
Els ajuts Joan Oró FI són objecte de finançament per part del Fons Social Europeu. En aquest sentit, doncs, si sou beneficiaris de l'ajut haureu de fer constar en totes les publicacions, pòsters, tesis, articles, notes de premsa, etc. o esdeveniments (seminaris, conferències, setmana de la ciència, workshops, etc) científic o divulgatiu que s'ha realitzat amb els suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu i incloure els logos corresponents. 

Per a més informació contacteu amb el Servei de Recerca (spc.recerca@upf.edu)

Renovacions:

Termini de la institució per presentar propostes de renovació dels ajuts anteriors: entre el 11 i el 25 de gener de 2024.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona