S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu de la convocatòria:

Concessió d'ajudes per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals, a universitats espanyoles. Són ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries, a qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la incorporació futura d'aquestes persones al sistema espanyol d'educació superior, i de recerca científica.

Sol·licitants:

Llicenciats matriculats al doctorat 2023-2024 o estudiants de màster curs 2023-2024 que acreditin l'admissió al programa de doctorat al curs 2024-2025. 

Important comprovar la data finalització estudis per presentar-se (veure excepcions art.7 punt 2) i nota mínima (art. 8).

Els qui optin a la contractació predoctoral FPU hauran d'haver conclòs els estudis corresponents a les titulacions que presentin en compliment dels requisits acadèmics, amb posterioritat a les dates que s'indiquen a continuació:

- L'1 de gener de 2020 en el cas de llicenciats o en el cas d'estudis de grau de 240 crèdits.
- L'1 de gener de 2019 en el cas de diplomats o estudis de grau de 180 crèdits i màster que doni accés al doctorat.

Característiques principals:
Es convoquen 950 ajuts dels quals 48 es destinen a la contractació de investigadors/es predoctorals amb una discapacitat igual o superior al 33 %

Requisits dels sol·licitants:
Podran ser beneficiaris de les ajudes els titulats universitaris que en la data de fi del termini de presentació sol·licituds compleixin els requisits següents: 

Estar matriculats en un programa de doctorat d'una universitat espanyola en el curs 2023/2024.
Estar matriculats en ensenyaments corresponents per obtenir el títol (màster) que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2024/2025.

- Les dades a les sol·licituds hauran de permetre la correcta identificació, per mitjans electrònics, de la persona sol·licitant mitjançant DNI, NIE amb IXESP, o Certificat de registre de ciutadà de la Unió, als efectes del compliment de l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
- NIF i NIE de resident en vigor (en el cas dels estrangers caldrà tenir el NIE de RESIDENT). S'ha de tenir el NIE en vigor en el moment de presentar sol·licitud, del contrari l'aplicació no us permetrà realitzar el tràmit. No es vàlid altres tipus de documents. 

IMPORTANT, COMPROVAR NOTA MÍNIMA PER PRESENTAR SOL·LICITUD  (Article 8. Nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic). Pàg. 9 i 10 La nota mitjana mínima per a titulacions de 1r cicle, cicle llarg i grau segons el seu codi ISCED i la nota mitjana mínima per a titulacions de 1r cicle, cicle llarg i grau segons el seu branca del coneixement, per al grup de discapacitat. Artículo 9. Nota media de varias titulaciones.

Incompatibilitats:
No podran ser beneficiàries de les ajudes les persones que, en el moment previst d'incorporació a l'ajuda, hagin gaudit duna ajuda anterior, per un període superior a 24 mesos.Les persones que siguin beneficiàries d'ajudes FPU per convocatòries anteriors, no podran presentar la seva sol· licitud a aquesta convocatòria.

Requisits directors de tesi:

Els directors han de ser doctors amb una vinculació a la UPF (contractual o funcionarial) i mantenir-se al llarg de la durada de l'ajut (48 mesos). Cap director no pot dirigir més d'un candidat en aquesta convocatòria. La vinculació contractual o funcionarial de la persona que dirigeixi la tesi amb l'entitat beneficiària de l'ajut FPU haurà de complir en el moment de l'acceptació de l'ajut mantenir-se durant tot el temps de durada de l'ajuda.

Durada:
Aquests ajuts són per a la formalització de contractes predoctorals amb una durada de quatre anys, excepte si és una persona amb discapacitat i en aquest cas l'ajuda pot tenir una durada de sis anys, d'acord amb el que estableix l'article 21 c) de la Llei 14/2011, de l'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Dotació:
Les retribucions mínimes anuals 19.026 euros el primer any i 23.772 euros els anys segon, tercer i quart. A cada any s'abonaran 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries prorratejades al llarg de l'any.

Docència: 
Si no han començat abans, les pràctiques docents començaran, amb caràcter OBLIGATORI a partir del segon any de l'ajuda i es prolongaran fins a la finalització de la mateixa, amb un mínim de 90 hores i un màxim de 180 hores repartides entre els 4 anys de l'ajuda. S'estableix un màxim de 60 hores anuals.

Els ajuts a la FPU s'extingiran per les circumstàncies següents:
La sortida del programa de doctorat (informe negatiu de la Comissió).
L'obtenció del títol de doctor/a per part del contractat predoctoral. No no obstant això, si es donessin les circumstàncies indicades a l'article 27.1 d'aquesta convocatòria, es podrà autoritzar la continuïtat de l'ajuda FPU durant un període d'orientació postdoctoral (POP) d'un màxim de 12 mesos de durada, per als investigadors recent doctorats
La pèrdua del dret a la percepció de l'ajuda com a causa d'incompliments a què fa referència l'article 50.5
Renúncia 

Renúncia:
Haurà de comunicar-se a la universitat amb una antelació mínima de 15 dies. Complir amb els terminis de la memòria final.

Tràmit: 

Registrar-se a la Sede Electrònica del Ministerio
amb el DNI-e o certificat electrònic, DNI o NIE. No oblideu que el missatge d'activació d'alta pot arribar a la carpeta de correu no desitjat del vostre correu electrònic. No cal presentar cap document en suport paper, tota la tramitació es farà per la sede electrònica.

Un cop emplenat el formulari en tots els seus apartats, haurà de ser signat per la persona sol·licitant mitjançant algun dels següents sistemes:DNI-e, certificat electrònic reconegut per les administracions públiques o amb claus concertades, que al registrar-se a la seu electrònica, es proporcionaran als qui no disposin de signatura electrònica, de conformitat amb el que estableix l'article 12 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pública.

- NIF i NIE de resident en vigor (en el cas dels estrangers caldrà tenir el NIE de RESIDENT). S'ha de tenir el NIE en vigor en el moment de presentar sol·licitud, del contrari l'aplicació no us permetrà realitzar el tràmit. No es vàlid altres tipus de documents.

Procés de selecció:
La selecció de sol·licituds s'efectuarà en una única fase.
- Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic. 
- Avaluació de la trajectòria acadèmica i professional de la persona candidata realitzada per una Comissió Tècnica. 

Documentació:

Al costat de la sol·licitud electrònica, cal adjuntar certificació acadèmica personal dels estudis realitzats, en format PDF, que acrediti el següent:

Els ensenyaments cursats per a l'obtenció de la titulació de Grau, Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura. En tot cas s'haurà de seguir el que indica l'article 8 de la convocatòria. La nota mitjana de l'expedient acadèmic i, si escau, la nota mitjana dels títols amb què es concorre a la convocatòria, quan amb el primer no s'assoleixin els 240 crèdits. L'acreditació de data de terminació d'estudis.

Les sol·licituds que s'acullin a qualsevol de les excepcions assenyalades a l'article 7.2 a) i b) de la convocatòria, hauran de presentar, a més i segons sigui el cas, còpia del títol de l'especialitat o certificació oficial d'aquesta, o d'atenció i cura de descendents menors de sis anys.

En cas que l'especialitat s'hagi cursat a l'estranger, han de presentar l'acreditació del reconeixement de la mateixa a Espanya, si es tracta de ciutadans/es de la Unió Europea, o l'homologació en el cas dels nacionals d'altres països.

Actualment, la Declaració d'Equivalència de Notes Mitjanes és un procediment gratuït i en línia a través del qual cada usuari genera la pròpia Declaració. Per això, el sol·licitant haurà d'accedir al servei online de la secció d'Equivalència de Notes Mitjanes d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers de la pàgina web del Ministeri de Universitats disponible al següent enllaç.

En cas que no trobeu la seva escala entre les publicades a l'esmentada Resolució, haureu de remetre al gestor de la SGU al correu electrònic: notamedia.uni@universidades.gob.es 

Enllaç a la pàgina web:


Documentació que haureu d'enviar a la Secretaria del Departament per tramitar la firma del director de la Comissió acadèmica del doctorat on esteu matriculats o tinguis previst matricular-te:

A la sol·licitud FPU, haureu de presentar el doc 1 i 2:

-   .1. Evaluación favorable del currículum vítae del director/a de la tesis doctoral (pdf). 
Cal marcar favorable y la casella se ha recibido la declaración de cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 10 de la Orden de 28 de diciembre de 2023 por parte de la persona que dirige la tesis. 

2. Evaluación favorable de la Memoria del proyecto formativo y de la tesis doctoral (pdf).
Adjunteu al document una memoria del projecte formatiu i tesi doctoral.

El més important (si no esteu matriculats o admesos) és que feu la preinscripció i presenteu la documentació per l'admissió al doctorat, un cop revisada i acceptada us podran enviar els documents signats dins del termini.

Document per presentar al Departament (Comissió Acadèmica):

3. 
Declaración de cumplimiento de los requisitos del director/a de tesis (pdf) Document signat pel director/a de tesis.

La persona proposada per a la direcció de la tesi haurà de presentar a la Comissió Acadèmica del seu departament el següent document degudament signada.

Notificacions:
Es realitzaran per mitjans electrònics a la Sede Electrònica https://sede.educacion.gob.es. Si el sol·licitant no accedeix al contingut de la notificació en el termini de 10 dies naturals s'entendrà que ha estat refusada. També rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud.
No cal presentar cap document en suport paper, tot la tramitació es farà per la sede electrònica.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona