Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Universitat Pompeu Fabra Barcelona
 

Ayudas de la Acción Estratégica en Salud: Contratos PFIS i ajuts per a la mobilitat de personal investigador (M-AES)

Informació de la convocatòria

Referència: 6353 Àmbit científic: Ciències de la Salut i de la Vida; Comunicació TIC
Tipus d'ajut: Ajuts predoctorals Estat: Tancat
Entitat: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Administració convocant: Administració estatal
Data de publicació: 19/12/2019 Text convocatòria: BOE

Terminis de presentació de sol·licituds

Al Servei de Recerca A l'entitat Observacions
25/02/2020 27/02/2020 Contratos PFIS
07/02/2020 12/02/2020 Ajuts per a la mobilitat de personal investigador (M-AES)

Característiques principals

Contractes PFIS:


Sol.licitants: Llicenciats. Els candidats hauran d'estar matriculats o admesos en un programa de doctorat d'una universitat Espanyola curs acadèmic 2020-2021. Es podrà acreditar amb posterioritat a la sol·licitud fins a la data de finalització del període d'al·legacions.

No podran participar els que hagin gaudit d'un contracte predoctoral per un temps superior a 12 mesos . 

Requisits grups: 

Investigadors que van obtenir finançament com a investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2019 de la AES dins de la modalitat de Projectes de recerca en salut. En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d'ells podrà presentar un candidat per al projecte.

No podran ser caps de grup:Els que es trobin dirigint l'activitat de investigadors predoctorals en actiu a les convocatòries 2017, 2018 i 2019 de las AES.

No podran accedir a la convocatoria els candidats que gaudeixin d'un contracte predoctoral per un temps superior a 12 mesos.

Durada: contracte de 4 anys 
Dotació: 20.600 euros anuals en 14 pagues
Docència: màxim 60 hores anuals

M-AES  Ajudes 

Sol·licitants: contractats PFIS 2017, 2018 i 2019.

Seran susceptibles de finançament les estades del personal investigador en centres estrangers d'I+D o en Centres d'Excel·lència Sever Ochoa i Unitats d'Excel·lència María de Maeztu amb la finalitat de millorar la seva formació i competència en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.

Durada: min. 2 mesos i màx. 6 mesos. Les estades hauran de començar el 2020.

Dotació econòmica: serà de 80 a 115 euros dia d'estada al centre estranger. Les despeses seran per l'allotjament-manutenció i locomoció.


Presentació de sol·licituds

Documentació:
- Certificat acadèmic (llicenciatura)
- Acreditació de matriculació, admissió o preadmissió en un programa de doctorat (PFIS)
- Quan és tracti de certificats de centres estrangers, caldrà que tingui l'homologació oficial.
- Declaració responsable de no haver gaudit d'una ajuda similar o contracte predoctoral per un temps superior a 12 mesos.
- Currículum Vitae CVA del cap de grup i candidat.
- Memoria 

 Important:
No es podrà subsanar la documentació referida al CV i la memoria de la sol·licitud i portarà a l'exclusió de la sol·licitud (vegeu convocatoria).


ImportantProtecció de dades de caràcter personal

Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona