Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Universitat Pompeu Fabra Barcelona
 

Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU) 2020

Informació de la convocatòria

Referència: 6518 Àmbit científic: Genèric
Tipus d'ajut: Ajuts predoctorals Estat: Tancat
Entitat: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES Administració convocant: Administració estatal
Data de publicació: 06/11/2020 Text convocatòria: BOE

Terminis de presentació de sol·licituds

Al Servei de Recerca A l'entitat Observacions
-- 11/12/2020 fins a las 14:00 h (sol·licitud Sede electrónica)

Característiques principals

Objectiu de la convocatòria:

Concessió d'ajuts que financien contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals a Universitats espanyoles. Destinades a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor i l'adquisició de competències docents universitàries, en qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la futura incorporació d'aquestes persones al sistema espanyol d'educació superior i d'investigació científica.

Sol·licitants:
Llicenciats matriculats al doctorat 2020-2021 o estudiants de màster curs 2020-2021 que acreditin l'admissió al programa de doctorat al curs 2021-2022.

Característiques principals :
Es convoquen 850 ajudes en la modalitat de contractes predoctorals de les quals es reservaran 17 per a estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%.

Requisits dels sol·licitants:
Podran ser beneficiaris de les ajudes els titulats universitaris que en la data de fi del termini de presentació sol·licituds compleixin els requisits següents: 

Estar matriculats en un programa de doctorat d'una universitat espanyola en el curs 2020/2021.
Estar matriculats en ensenyaments corresponents per obtenir el títol (màster) que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2020/2021 (aportar preadmissió programa doctorat curs 2021-2022). 
aquesta documentació caldrà acreditar-la a la segona fase de sol·licituds.
- NIF i NIE de resident en vigor (en el cas dels estrangers caldrà tenir el NIE de RESIDENT). S'ha de tenir el NIE en vigor en el moment de presentar sol·licitud, del contrari l'aplicació no us permetrà realitzar el tràmit. No es vàlid altres tipus de documents.

L'aplicació verifica les dades amb la Dirección General de Policía y sol·licita:

NIE y código IXESP als sol·licitants estrangers no-comunitaris

NIE y nº de certificat als sol·licitants estrangers comunitaris

Finalització d'estudis
- L'1 de gener de 2017 en el cas de llicenciats o en el cas d'estudis de grau de 240 crèdits.
- L'1 de gener de 2016 en el cas de diplomats o estudis de grau de 180 crèdits i màster que doni acc
és al doctorat.

IMPORTANT, NOTA MÍNIMA PER PRESENTAR SOL·LICITUD:

Ramas de conocimiento

Nota media mínima por nivel de título universitario

1ª ciclo

2 ciclo

Ciclo largo

Grado

Màster

Artes y humanidades

----

7,28

6,74

7,41

8,39

Ciencias

6,19

6,89

6,45

7,12

8,33

Ciencias de la Salud

6,42

---

6,86

7,46

8,36

Ciencias Sociales y Jurídicas

6,39

7,30

6,55

7,26

8,13

Ingeniería y Arquitectura

6,28

6,74

6,58

6,83

7,91

Aquesta nota mitjana és la de l'expedient acadèmic de la titulació del Grau o Llicenciatura, llevat que aquestes titulacions siguin inferiors a 240 crèdits en aquest cas, es precisarà un màster, fins a completar aquest mínim de crèdits.

Incompatibilitats:

No podran ser beneficiaris les persones que en el moment de la incorporació hagin disfrutat d'una ajuda anterior per un període igual o superior a 24 mesos. 

EQUIVALÈNCIA NOTA MITJA (ESTRANGERS):

En el cas d'estudis cursats, parcial o totalment en sistemes universitaris estrangers caldrà obtenir la nota mitja en aquesta pàgina web.
Caldrà traducció jurada en castellà (no vàlid en anglès) i el Suplement Europeu per fer l'equivalència. En el cas de dubte poseu-vos en contacte amb notamedia.uni@mecd.es.

Requisits directors de tesi:

Els directors han de ser doctors amb una vinculació a la UPF (contractual o funcionarial) i mantenir-se al llarg de la durada de l'ajut (48 mesos). Cap director no pot dirigir més d'un candidat en aquesta convocatoria. La vinculació contractual o funcionarial de la persona que dirigeixi la tesi amb l'entitat beneficiària de l'ajut FPU haurà de complir en el moment de l'acceptació de l'ajut i, excepte en el cas dels contractes d'investigador distingit (professor tenure-track), mantenir-se durant tot el temps de durada de l'ajut.

Si el director té un contracte durant tot el període del seu doctorat, sera necessari que aporti les dades d'un codirector amb vinculació permanent.

Durada 

Quatre anys i quan el beneficiari sigui una persona amb discapacitat una durada de sis anys. Els contractes es renovaran anualment previ informe de la Comissió de doctorat i es presentaran informes anuals al Ministerio per fer el seguiment de l'ajut. En el cas d'haver gaudit d'algun contracte predoctoral (ajuts UPF, FI, FPI,...) el MECD descomptarà aquests mesos de l'ajut FPU. 

Si es defensa la tesis abans d'iniciar l'última anualitat es podrà formalitzar contracte Postdoctoral. Si es finalitza fora d'aquest termini, s'acaba l'ajut.

Dotació:
La dotació serà 
1.160,43 euros mensuals els dos primers anys, 1.243,32 euros mensuals el tercer any i 1.554,15 euros mensuals el quart any, en 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries.

Docència

Si no han començat abans, les pràctiques docents començaran, amb caràcter OBLIGATORI a partir del segon any de l'ajuda i es prolongaran fins a la finalització de la mateixa, amb un mínim de 90 hores i un màxim de 180 hores repartides entre els 4 anys de l'ajuda. S'estableix un màxim de 60 hores anuals.

Renúncia
Haurà de comunicar-se a la universitat amb una antel·lació mínima de 15 dies. Complir amb els terminis de la memòria final.

Presentació de sol·licituds

Tràmit
Registrar-se a la Sede Electrònica del Ministerio
amb el DNI-e o certificat electrònic, DNI o NIE. No oblideu que el missatge d'activació d'alta pot arribar a la carpeta de correu no desitjat del vostre correu electrònic. No cal presentar cap document en suport paper, tota la tramitació es farà per la sede electrònica.

- NIF i NIE de resident en vigor (en el cas dels estrangers caldrà tenir el NIE de RESIDENT). S'ha de tenir el NIE en vigor en el moment de presentar sol·licitud, del contrari l'aplicació no us permetrà realitzar el tràmit. No es vàlid altres tipus de documents.

L'aplicació verifica les dades amb la Dirección General de Policía y sol·licita:

NIE y código IXESP als sol·licitants estrangers no-comunitaris

NIE y nº de certificat als sol·licitants estrangers comunitaris


NO ES VÀLID EL NIE D'ESTUDIANT.


Es recomana que llegiu la GUIA DEL SOL·LICITANT

Procés de selecció (En dues fases)
Fase 1a (Termini del 16/11 fins al 11/12/2020 les 14:00 hores)
Es seleccionaran els candidats que tinguin millor nota mitja ponderada de l'àrea ANEP a la qual participin.
De caràcter selectiu i eliminatori. Hauran d'acreditar una nota mitja igual o superior a la nota de referència de cada nivel i àrea de coneixement.


Documentació:

A la primera fase, amb la sol·licitud electrònica caldrà adjuntar la certificació acadèmica personal dels estudis realizats, en format PDF, que acrediti:

  1. Títol de Grau o Llicenciat, Enginyer o Arquitecte
  2. La nota mitja de l'expedient acadèmic
  3. Acreditació de la data de finalització d'estudis
  4. Els sol·licitants que s'acullin a alguna de les excepcions hauran de presentar documentació que detalla convocatòria.
  5. En el cas de que l'especialitat s'hagi cursat a l'estranger, presentar acreditació del reconeixement a Espanya, si es tracta de ciutadans de països de la Unió Europea, o l'homologació en el cas dels nacionals d'altres països. Es refereix als que hagin obtingut l'especialitat  en Ciències de la Salut a l'estranger i per tant han de tenir un reconeixement o homologació de  l'especialitat, que atorga la Subdirección General de Títulos y Cualificaciones profesionales.

Fase 2a:
De concurrència competitiva, es valoraran la nota mitjana ponderada de la primera fase i els mèrits aportats pels candidats:
- Currículum vitae del sol·licitant
- Currículum vitae del director de la tesi doctoral
- Historial científic dels cinc últims anys del grup en el qual s'integrarà el candidat.
- Memòria del projecte formatiu
- Matrícula doctorat 2020-2021 o matrícula màster 2020-2021 i preadmissió al doctorat 2021-2022 (pels que estiguin fent el màster)

Notificacions:
Es realitzaran per mitjans electrònics a la Sede Electrònica https://sede.educacion.gob.es. Si el sol·licitant no accedeix al contingut de la notificació en el termini de 10 dies naturals s'entendrà que ha estat refusada. També rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud.
No cal presentar cap document en suport paper, tot la tramitació es farà per la sede electrònica.

Important


Protecció de dades de caràcter personal

Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona