Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Universitat Pompeu Fabra Barcelona
 

Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors

Informació de la convocatòria

Referència: 6186 Àmbit científic: Genèric
Tipus d'ajut: Estades fora Estat: Tancat
Entitat: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Administració convocant: Administració estatal
Data de publicació: 14/01/2019 Text convocatòria: BOE

Terminis de presentació de sol·licituds

Al Servei de Recerca A l'entitat Observacions
-- 12/02/2019 Fins les 14.00 h

Característiques principals

Objectiu de la convocatòria
Estimular la incorporació temporal de docents i investigadors espanyols a universitats, grans instal·lacions, laboratoris i centres de recerca estrangers per tal d'ampliar el seus coneixements i millorar la seva competència acadèmica. Adreçat a joves doctors incorporats recentment a centres espanyols.

Nombre d'ajuts
260 (30 d'elles podran correspondre a estades als EE.UU, en col·laboració amb la Comissió Fulbright).

Requisits dels sol·licitants
- Ser doctor amb posterioritat a l'01/01/2008.
- Tenir relació com a funcionari interí o contractual, per a la qual es requereixi la titulació de doctor, a temps complet amb la universitat fins, com a mínim, la data de 
finalització de l'estada.
- Estar en servei actiu i comptar amb la autorització d'absència de la universitat.
- No haver gaudit de cap ajut d'aquest programa o altre similar per un període acumulat superior a 6 mesos durant els últims quatre anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El compliment d'aquest requisit s'ha de mantenir a la data d'inici de l'estada.

Durada i període
- Entre 3 i 6 mesos, coincidents amb l'activitat acadèmica del centre de destinació.
- L'estada s'ha de realitzar entre l'01/07/2019 i el 30/09/2020

- Les estades se sol·licitaran i coincidiran des del dia 1 del mes d'inici fins l'últim dia del mes de finalització.

Dotació (varia segons la destinació *)
. Despeses de viatge: fins a un màxim de 1.200 euros.
. Despeses de viatge i instal·lació: fins a un màxim de 2.500 euros.
. Despeses d'allotjament i manutenció: entre 2.150 i 3.100 euros mensuals.
. Assegurança d'accidents.

* Els imports per a cada destinació s'estableixen a l'annex de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Lloc de presentació

Telemàticament a la seu electrònica del MECD, entre el 22 de gener i el 12 de febrer a les 14.00 h. Posteriorment envieu còpia al Servei de Recerca (spc.recerca@upf.edu)

Formularios a cumplimentar en la propia aplicación

Documentos a adjuntar como archivos en formato electrónico 

Important

Si voleu presentar sol·licituds per la UPF heu d'enviar un correu d'expressió d'interès abans del 06/02/2019 a spc.recerca@upf.edu.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona