Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Universitat Pompeu Fabra Barcelona
 

Ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol 2021-2023

Informació de la convocatòria

Referència: 6622 Àmbit científic: Genèric
Tipus d'ajut: Incorporació de personal Estat: Tancat
Entitat: UNIVERSITAT POMPEU FABRA Administració convocant: Empreses i institucions
Data de publicació: 01/07/2021 Text convocatòria: web

Terminis de presentació de sol·licituds

Al Servei de Recerca A l'entitat Observacions
-- 28/07/2021 Modalitats A i B
-- 04/08/2021 Modalitat C

Característiques principals


L'objectiu d'aquesta convocatòria plurianual és finançar ajuts que permetin a la Universitat una millora de la qualitat de l'educació del sistema universitari espanyol i comprenen les següents modalitats:

A) Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors/es.

B) Ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat.

C) Ajuts María Zambrano per a l'atracció de talent internacional.


A) Ajuts Margarita Salas

L'objectiu d'aquests ajuts és la formació de joves doctors/es mitjançant estades de formació en una universitat pública espanyola o en universitats i centres de recerca estrangers, així com en Organismes Públics de recerca espanyols.

a) Aquests ajuts tindran una durada de dos anys i no comportes un compromís d'estabilització.

b) Les estades de formació se desenvoluparan de forma continuada.

c) A les persones candidates se les exigirà el compliment dels següents requisits:

 -Haver transcorregut com a màxim dos anys entre la data d'obtenció del títol de doctor/a i la del tancament del termini de presentació de sol·licituds.

- Sol·licitar la seva incorporació a una universitat o centre de recerca públics diferents a la UPF, universitat en la que es va realitzar la seva formació predoctoral i van obtenir el doctorat.

-En cas que els ajuts se sol·licitin per a estades de formació en universitats o centres de recerca situats a l'estranger, o per a estades de formació en centres de recerca públics espanyols, l'últim any de l'ajut haurà de realitzar-se en una universitat pública espanyola, seleccionada per la persona candidata, inclosa la UPF.

d)La documentació a presentar és la següent:

-Currículum vitae abreujat, segons model de la FECYT.

-Títol de doctor/a, sempre que no s'hagi obtingut a la UPF.

-Historial científic-tècnic del grup receptor, segons model facilitat a la web de la convocatòria.

-Memòria justificativa de l'impacte d'aquesta estada en el progrés de la carrera docent i investigadora de la persona beneficiària, segons model facilitat a la web de la convocatòria.

-Document d'acceptació de l'estada expedit pel centre receptor.

e) La persona candidata haurà de presentar la seva sol·licitud a la UPF, institució en què va obtenir el títol de doctor/a. No obstant, les persones que hagin obtingut el títol de doctor/a en universitats privades espanyoles o aquelles de nacionalitat espanyola que l'hagin obtingut en universitats o centres de 

recerca estrangers, presentaran les seves sol·licituds a la UPF en el cas que aquesta sigui la universitat pública espanyola on desitgin realitzar l'estada postdoctoral o en la que desitgin incorporar-se l'últim any de l'ajut.

f) Aquest ajut se formalitzarà amb un contracte postdoctoral regulat per l'article 22 de la Llei 14/2011, d' 1 de juny, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En el cas que el segon any l'estada es realitzi a la UPF, la universitat podrà requerir la participació de la persona candidata en activitats docents, que en 

cap cas podran superar las seixanta hores per curs acadèmic. Es convoquen un mínim de 34 ajuts. L'ajut anual para a cadascun dels contractes serà de 33.600€ per a les estades a Espanya i de 42.000€ per a les estades a l'estranger, els imports inclouen la quota empresarial de la Seguretat Social.

 

B) Ajuts per a la requalificació del professorat universitari 

L'objectiu d'aquests ajuts és la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat mitjançant estades de formació en una universitat o centre de recerca diferent a la UPF, on mantenen la relació estatutària o laboral.

a) En el cas del professorat permanent, aquests ajuts tindran una duració d'un any.

b) En el cas del professorat lector (Professor/a Ajudant Doctor), els ajuts tindran una durada de dos anys.

c) Les estades de formació es desenvoluparan de forma continuada. Excepcionalment, la Comissió d' Avaluació podrà valorar que el gaudi sigui discontinu, sempre que estigui justificat i que es compleixi en la seva totalitat la durada concedida per a l'ajut. El desenvolupament temporal discontinu d'una estada 

implica rebre un únic pagament en concepte de despeses de trasllat.

d) A les persones candidates se els exigirà el compliment dels següents requisits:

d.1) Ser Professor/a Titular de Universitat, Professor/a Agregat (Professor/a Contractat Doctor) o Professor/a Lector (Professor/a Ajudant Doctor) a la UPF. En el cas del professorat  titular d'universitat i professorat agregat (professorat contractat doctor) no hauran de superar deu anys de servei en la figura que 

ostenti en el moment de la sol·licitud.

d.2) Sol·licitar la incorporació en una universitat o centre d'investigació públics diferents a la UPF.

f) Les persones candidates hauran de presentar les seves sol·licituds a la UPF.

e)La documentació a presentar és la següent:

-Currículum vitae abreujat, segons model de la FECYT.

-Títol de doctor/a, sempre que no s'hagi obtingut a la UPF.

-Historial científic-tècnic del grup receptor, segons model facilitat a la web de la convocatòria.

-Memòria justificativa de l'impacte d'aquesta estada en el progrés de la carrera docent i investigadora de la persona beneficiària, segons model facilitat a la web de la convocatòria.

-Document d'acceptació de l'estada expedit pel centre receptor.


Es convoquen un mínim de 5 ajuts, de les quals es prioritzaran les sol·licituds del professorat lector (Professor/a Ajudant Doctor). L'ajut anual es correspondrà al sou brut anual incloent tots els complements reconeguts de la persona beneficiària més una prima addicional de mobilitat del 20% del sou. Es tindrà en 

compte la retribució de la persona beneficiària en el moment de la sol·licitud de l'ajut.

 

C) Ajuts María Zambrano per a l'atracció de talent internacional

L'objectiu d'aquests ajuts és l'atracció a universitats públiques de personal docent i investigador amb una trajectòria postdoctoral acumulada en universitats o centres de recerca estrangers.

a) Aquests ajuts estaran adreçats a personal docent i investigador, de nacionalitat espanyola o d'un altre país, amb una trajectòria postdoctoral acumulada no inferior a vint-i-quatre mesos en universitats o centres de recerca espanyols o situats fora d'Espanya diferents al de la defensa de la tesis doctoral.

b) Aquests ajuts tindran una durada de dos anys i no comporten un compromís d'estabilització.

c) Les estades de formació se desenvoluparan de forma continuada.

d) A les persones candidates se els exigirà el compliment dels següents requisits:

d.1) En el moment de formular la sol·licitud, estar desenvolupant projectes d'investigació, i/o impartint docència en universitats, centres d'investigación o organismes situats fora d'Espanya, sent necessari residir en el país on s'ubica la universitat o centre de recerca d'origen.

d.2) Tenir una trajectòria postdoctoral acumulada en universitats o centres de recerca espanyols o situats fora d'Espanya diferents al de la defensa de la tesis doctoral.

d.3) Que l'estada objecte de l'ajut es desenvolupi a la UPF.

d.4) Justificació de l'impacte de la seva incorporació en la requalificació de l'equip universitari d'acollida de la UPF.

e) La documentació a presentar és la següent:

-Currículum vitae abreujat, segons model de la FECYT.

-Acreditació de la trajectòria postdoctoral acumulada. Aquesta acreditació inclourà els períodes de vinculació a altres organismes o institucions, mitjançant contracte o altres formes jurídiques. No podran acreditar-se únicament mitjançant les publicacions realitzades.

-Memòria on es justifiqui l'adequació de la persona beneficiària a les necessitats de recerca i transferència del coneixement del grup receptor i impacto esperat, segons model facilitat a la web de la convocatòria.

-Document d'acceptació de l'estada expedit pel departament de la UPF.

f) Les persones candidates hauran de presentar les seves sol·licituds a la UPF.

g) Aquest ajut es formalitzarà amb un contracte postdoctoral regulat per l'article 22 de la Llei 14/2011, d' 1 de juny, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La universitat podrà requerir la participació de la persona candidata en activitats docents, que en cap caso podran superar les seixanta hores per 

curs acadèmic.

 

Es convoquen un mínim de 17 ajuts.

L'ajut anual per cadascun dels contractes serà de 55.692€, l'import inclou la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial bruta anual que rebran els investigadors/es postdoctorals serà de 42.000€ distribuïda en 12 mensualitats.

 

-Desenvolupament temporal de les estades

Totes les estades hauran de realitzar-se en el període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2024, a excepció dels ajuts concedits per a la modalitat B que podran iniciar-se a partir de l'1 de desembre de 2021.

 

Incompatibilitats

Aquests ajuts seran incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administració o entitat pública o privada, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals i, amb caràcter general, amb percepció de qualsevol quantitat que tingui naturalesa salarial, sempre que 

l'activitat desenvolupada pugui afectar el compliment de l'objecte de cadascun dels ajuts o la seva finalitat investigadora o que es produeixi en el mateix horari.


Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per a aquesta convocatòria d'hauran de dirigir al rector de la UPF , i se formalitzaran mitjançant el model d'imprès que consta a la web de la convocatòria:

El termini de presentació de sol·licituds per a les modalitats A i B serà entre el 5 i el 28 de juliol de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds per a la modalitat C serà entre el 5 i el 4 d'agost de 2021.

A la pàgina web de la UPF es pot consultar al calendari de dies inhàbils i festius:

Les sol·licituds es poden presentar adjuntes al formulari electrònic d'instància general que consta a la Seu Electrònica de la UPF:

ENLLAÇ A INSTÀNCIA GENERAL ELECTRÒNICA (CAT/CAST)

També es poden presentar de forma presencial al registre de la UPF, en qualsevol de les seves seus, en l'horari que s'especifica a la web. O bé per quasevol dels mitjans establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Important


Les consultes específiques sobre la convocatòria es poden adreçar a l'adreça de correu electrònic:info.requalificacio@upf.edu

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona