Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Universitat Pompeu Fabra Barcelona
 

Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI SDUR 2023)

Informació de la convocatòria

Referència: 7008 Àmbit científic: Genèric
Tipus d'ajut: Ajuts predoctorals Estat: Tancat
Entitat: AGÈNCIA GESTIÓ AJUTS UNIVERSITARIS I RECERCA Administració convocant: Administració autonòmica
Data de publicació: 02/06/2023 Text convocatòria: DOGC

Terminis de presentació de sol·licituds

Al Servei de Recerca A l'entitat Observacions
-- 21/06/2023 Via electrònica fins a les 14:00 hores (hora local de Barcelona)

Característiques principals

Objectiu:

Concedir ajuts als departaments i unitats de recerca universitaris per contractar personal investigador predoctoral en formació i fomentar la capacitat investigadora dels seus Departaments.

Requisits del sol·licitants:

Complir un dels requisits d'accés al doctorat i que no tinguin el títol de doctor amb les precisions següents:

Presentació de sol·licituds

El formulari s'ha d'emplenar per via electrònica, pàgina web de l'AGAUR

No cal signar sol·licitud (per part del candidat) ni director de tesis.

La documentació que s'ha d'adjuntar al formulari de la sol·licitud:

a) El document annex normalitzat que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca de la tesi i dels objectius científics.

b) Document que permeti identificar el projecte, contracte o conveni de recerca al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata. No serà necessari presentar aquest document si el projecte, contracte o conveni ha estat atorgat o està formalment vinculat a la universitat d'adscripció. 

c) Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria o diplomatura i dels estudis de màster que han donat accés al doctorat.

d) També caldrà presentar els càlculs d'equivalències següents:

ESTRANGERS: Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics amb les declaracions d'equivalència de notas medias de estudios universitarios en el extranjero. Aquest document es prepara accedint a l'enllaç següent:

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, l'AGAUR revisarà les sol·licituds presentades i reclamarà la documentació que cregui adient.

FAQS: (presentació sol·licituds)

Per aquest motiu, com la revisió d'aquestes ajudes les fa directament l'AGAUR, recomanen que si teniu algun dubte o manca algun document (projecte, dades...equivalències de notes) contacteu amb el Servei de Recerca o directament amb la persona de contacte de l'AGAUR:Marta Renato (marta.renato@gencat.cat) i Mireia Casado (mireia.casado@gencat.cat) Telèfon:932 223 776.ImportantInformació addicional


Valoració expedient acadèmic: 


- La nota mitjana dels estudis de grau o de la titulació equivalent té un pes del 80 % i la nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20 %.


- Si la persona candidata accedeix directament al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es té en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.

- De la mateixa manera, en el cas que la persona candidata encara estigui cursant els estudis de màster en el moment de presentar la sol·licitud, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.

- Si la persona candidata ha cursat més d'un grau o estudi equivalent, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada de l'ensenyament més relacionat amb el programa de doctorat. De la mateixa manera, si la persona candidata ha cursat més d'un màster, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada de l'ensenyament que dona accés al doctorat. Aquests ensenyaments són els que han de complir els requisits que es preveuen a la base 4.1.a) de l'apartat II de l'annex de les bases i a la convocatòria corresponent.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona