Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Universitat Pompeu Fabra Barcelona
 

Ajuts per al finançament de projectes de recerca, en el marc de la convocatòria "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles (PANDÈMIES 2020)

Informació de la convocatòria

Referència: 6476 Àmbit científic: Genèric
Tipus d'ajut: Projectes de recerca Estat: Obert
Entitat: AGÈNCIA GESTIÓ AJUTS UNIVERSITARIS I RECERCA Administració convocant: Administració autonòmica
Data de publicació: 28/07/2020 Text convocatòria: DOGC

Terminis de presentació de sol·licituds

Al Servei de Recerca A l'entitat Observacions
21/09/2020 30/10/2020 Termini lliurament EoI al Servei de Recerca 21/09/20 13h

Característiques principals

Objecte

Atorgar ajuts per a projectes de recerca en diferents àmbits científics amb l'objectiu d'analitzar l'impacte de l'epidèmia COVID-19 i del concepte de pandèmia, més en general, a la nostra societat i proposar noves mesures, models i línies d'actuació que contribueixin a superar-ne les conseqüències i a definir nous models preventius, d'anàlisi i de tractament.

Aquesta convocatòria pretén, alhora, impulsar el desenvolupament de projectes conjunts entre grups de recerca de diferents institucions que treballin al voltant de la mateixa temàtica a Catalunya, per tal de fomentar l'assoliment de resultats amb el màxim d'impacte possible.

Aquesta convocatòria està oberta a tots els àmbits. Els projectes hauran d'incloure en el seu pla de treball una part d'anàlisi de dades que haurà de ser la base de les propostes que es pretenguin aportar. Les propostes, basades en aquest coneixement científic previ, hauran d'identificar en quins sectors o àmbits tindran impacte o aplicabilitat els resultats previstos, sigui a curt o mitjà termini. Tanmateix, es proposen alguns camps temàtics indicatius que es poden prendre com a referència, ampliar i coordinar, per fomentar la interdisciplinarietat:

Salut i benestar
 • Prevenció:gestió de la salut pública i paper de l'atenció primària
 • Model de personal sanitari
 • Mecanismes d'anticipació i de resposta ràpida del sistema de salut (sistema d'alertes, eines de prognosi, adopció de mesures basades en l'evidència)
 • Preparació i abastiment del sistema:equipaments, material, fàrmacs, recursos, disponibilitat d'elements crítics, elements de control. Cap a un nou poder de la logística
 • Preparació tecnològica del sistema de salut:digitalització, accessibilitat, capacitació del personal sanitari, eines d'atenció remota
 • Benestar i salut mental de pacients en ingrés i població en confinament, preparació assistencial de les residències per a la gent gran, impacte del dol
 • La pandèmia subterrània:prevenció, detecció i seguiment de pandèmies en aigües fecals
 • La pandèmia després de la pandèmia:els efectes secundaris
Societats inclusives, innovadores i reflexives
 • Societats més resilients:preparació de la societat per a la resposta
 • Aspectes de millora dels serveis socials
 • Promoció de la igualtat en tots els àmbits de la societat
 • Eines d'inclusivitat en l'educació, a tots els nivells
 • Seguiment i suport a col·lectius vulnerables (gent gran, soledat, violència domèstica, diversitats funcionals, trastorns mentals, alteracions cognitives, població penitenciària) i resposta de la societat, xarxes de suport cíviques i comunitàries
 • Canvis culturals, indústries creatives i emprenedoria del lleure
 • Galeries d'art i museus, artistes i intermediaris de la cultura. Nous paradigmes
 • Transformacions socioeconòmiques
 • Ciència ciutadana, participació de la societat, paper dels usuaris finals
 • Aspectes de governança (de les administracions, institucional, protocols i presa de decisions)
 • Digitalització de la societat
 • La pandèmia diacrònica:el passat informa el present i prepara el futur
Sostenibilitat i urbanisme
 • Adaptació del territori
 • Mobilitat sostenible i ciutats intel·ligents
 • Energia i recursos
 • Adaptació de l'habitatge
 • Entorns arquitectònics i adaptació del mobiliari urbà
Transformació digital i industrial
 • Accés i ús de les TIC
 • Desenvolupament i aplicacions de les tecnologies:big data, IdC, blockchain, realitat virtual, realitat ampliada, intel·ligència artificial
 • Aspectes de regulació, protecció i privacitat de les dades massives
 • Compartició i obertura de dades
 • Aplicacions mòbils i accessibilitat de xarxa i núvol
 • Reconversió de les indústries (indústria 4.0)
 • Educació digital
 • Utilitats de les xarxes socials
 • Les pandèmies vistes, enteses i tractades des de l'espai. Pandèmies del futur astronàutic
Economia reactiva i del coneixement
 • Model econòmic, economia circular
 • Producció local i global en tots els sectors
 • Agricultura i producció de proximitat
 • Sostenibilitat de recursos
 • Preparació i abastiment
 • Hàbits de consum
 • Innovació en turisme
 • Mercat laboral
Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya i dels centres de recerca CERCA de Catalunya i de les infraestructures científiques i tècniques singulars amb personalitat jurídica pròpia i seu a Catalunya que tinguin grups de recerca reconeguts vigents.

Els equips de recerca hauran d'estar formats, com a mínim, per deu investigadors/es, amb la composició següent:
 • un investigador/a responsable del projecte, doctor/a i vinculat a la institució beneficiària estatutàriament o contractualment durant, com a mínim, tot el període d'execució del projecte
 • nou investigadors/es doctors/es vinculats a una universitat catalana o a un centre de recerca CERCA.
Aquest equip mínim pot estar format per personal investigador de diferents universitats, de centres CERCA de Catalunya, o d'infraestructures científiques i tècniques singulars de Catalunya que tinguin grups de recerca reconeguts vigents. L'equip de recerca també pot incloure, a banda d'aquests deu membres, altres investigadores/es de diferents categories i d'altres institucions. També s'hi podran incloure persones que puguin aportar la seva expertesa des d'entitats que no es dediquin a la recerca.

Cada membre dels equips només podrà constar com a membre en un projecte i, per tant, només podrà constar en una sol·licitud d'aquesta convocatòria.

IMPORTANT Cada institució podrà presentar un nombre màxim de projectes:  UPF MÀXIM 10 PROJECTES

Per tal de decidir quins projectes es presenten, en cas que l'oferta sigui superior a la que es proposa, la UPF farà una priorització en base a la presentació d'una EoI (més informació a l'apartat "presentació de sol·licituds").

Període d'execució

El termini d'execució dels projectes és de 18 mesos.

Quantia dels ajuts

L'import de l'ajut sol·licitat haurà d'estar entre 50.000,00 i 350.000,00 euros.

Despeses subvencionables
 • Despeses de contractació de personal tècnic o amb el grau necessari per a la realització del projecte, sense vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb l'entitat a la qual queda vinculat l'ajut, i que es podrà incorporar al projecte durant tot o durant una part del temps previst de durada.
 • Despeses d'execució, que inclouen:el material inventariable i l'equipament científic indispensable per a la realització del projecte;l'adquisició de material fungible i altres despeses complementàries directament relacionades amb l'execució del projecte.
 • Despeses de publicació i difusió de resultats.
 • Despeses de viatges, sempre que siguin necessaris per a la realització del projecte i per a la difusió de resultats, així com la inscripció a congressos, sempre per a personal que formi part de l'equip del projecte de recerca i per al personal tècnic que hi estigui vinculat.
 • Sempre que estigui justificat i motivat, es podran incloure despeses de coordinació i despeses relacionades amb estades d'investigadors convidats i experts internacionals que es considerin indispensables per a l'execució del projecte.

Presentació de sol·licituds


Expressions d'interès (EoI) UPF

Els investigadors i les investigadores interessats a liderar una proposta cal que enviïn una expressió d'interès [EoI] per correu electrònic tant a la direcció del seu departament com al Servei de Recerca (spc.recerca@upf.edu) abans del 21 de setembre a les 13h. El formulari d'EoI el trobareu aquí. En el correu electrònic cal utilitzar la referència PANDÈMIES-2020 + Nom IP + Nom Departament. 


Les bases reguladores de la convocatòria fixen un nombre màxim de propostes per institució, que en el cas de la UPF és de 10. Si hi hagués més de 10 sol·licituds, aleshores caldria fer una selecció d'EoI.   S'informarà dels resultats de la priorització als IP durant la primera setmana d'octubre.


Sol·licituds i documentació

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona amb capacitat de representació legal de l'entitat a la qual queda vinculat l'ajut i s'ha d'adreçar al president o presidenta de la CEAR i no pot superar els fulls que s'hi estableixin.
La convocatòria estarà oberta entre el 7 de setembre i el 30 d'octubre.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics (<http://www.agaur.gencat.cat>) a través d'un breu formulari electrònic de sol·licitud en format Adobe Reader (versió 8.0.0 o superior) que inclou les instruccions i passos a seguir per enviar la sol·licitud. Aquest formulari s'haurà d'emplenar i enviar seguint les instruccions que s'hi detallen, i un cop enviat, el sistema generarà una còpia d'aquest formulari amb un codi de barres. Aquest formulari amb el codi de barres s'haurà de signar electrònicament per la persona amb capacitat de representació legal de la institució i fer-la arribar al registre electrònic de l'AGAUR, mitjançant el tràmit Tramesa genèrica que hi ha disponible a l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) o bé via Petició Genèrica a través de Tràmits Gencat.

L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i d'un annex:
Els projectes també es podran redactar i presentar en anglès per a la seva avaluació.

Criteris d'avaluació

A) Adequació i qualitat científica de la proposta (50%). Es valorarà:

-Originalitat, aportació i rellevància de la proposta en relació amb l'objecte de la convocatòria (20%)
-Solidesa i coherència del plantejament i dels seus objectius (15%)
-Viabilitat i adequació metodològica i del pla de treball (10%)
-El pressupost, tenint en compte la justificació de la necessitat de l'import total per a l'assoliment dels objectius (5%)

B) Equip de recerca (25%). Es valorarà:

-Adequació de l'equip de recerca per dur a terme els objectius i assolir els resultats esperats (10%)
-Trajectòria professional més destacada (o principals mèrits del grup durant els darrers 3 anys) i potencial de recerca de l'equip, així com la capacitat de lideratge internacional (10%)
-Capacitat de coordinació i complementarietat de l'equip de recerca proposat (5%)

C) Impacte dels resultats esperats (25%). Es valorarà:

-Capacitat transformadora dels resultats esperats en els àmbits estudiats i en diferents sectors de la societat (10%)
-Plantejament en relació amb la definició de propostes de noves mesures, de nous models preventius, d'anàlisi i de tractament (10%)
-Potencial d'internacionalització dels resultats (5%)

ImportantProtecció de dades de caràcter personal

Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona